Co mam zrobić z oświadczeniami pracowników w sprawie zaniechania poboru podatku, które zostały złożone między datą podpisu nowelizacji przez prezydenta a 1 sierpnia 2019 r.?

Pierwsze wyjaśnienia odnośnie do terminu składania tych oświadczeń wskazywały na to, że wystarczy podpis prezydenta (taką informację uzyskałam na infolinii podatkowej). Kilka dni później w prasie pojawiły się informacje, że termin biegnie dopiero od 1 sierpnia 2019 r., bo od tego dnia obowiązuje ustawa (po kolejnym telefonie na infolinię podatkową usłyszałam, że nie mogą udzielić mi odpowiedzi na to pytanie). Nie wiem, co mam teraz zrobić?

Wyjaśnienia uzyskane na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej mogą mieć z pewnością dużą wartość w zakresie praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego, jednak nie zmieniają wiążącej mocy obowiązujących przepisów prawa. Każda ustawa trafiająca do podpisu prezydenta zawiera termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Nie inaczej jest w przypadku ustawy zmieniającej z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394), którą znowelizowano ustawę o PIT, wprowadzając ulgę dla młodych. Zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej, jej przepisy weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i od tej daty należy je stosować.
Czy od dnia złożenia przez pracownika oświadczenia muszę stosować się do niego, czy tylko mogę? Pierwotne wyjaśnienia na infolinii podatkowej brzmiały: złożone oświadczenie jest wiążące dla pracodawcy od dnia złożenia, a użyte w ustawie sformułowanie „najpóźniej” odnosi się do sytuacji, kiedy w miesiącu złożenia nie ma już żadnych wypłat i siłą rzeczy pierwszy raz zwolnienie będzie zastosowane od następnego miesiąca. Potem jednak usłyszałam – też na infolinii – że wcale nie muszę stosować się od razu do oświadczenia złożonego przez pracownika, mogę po miesiącu. Czy więc zastosowanie zwolnienia od razu będzie potraktowane jako błąd?
Zgodnie z wyjaśnieniami na stronie Ministerstwa Finansów płatnik po otrzymaniu oświadczenia od pracownika (lub zleceniobiorcy) nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy zmieniającej z 4 lipca 2019 r.).
Jakie przychody pracownika są zwolnione z podatku w ramach PIT dla młodych? Wiem, że zasiłki chorobowe nie korzystają ze zwolnienia. Korzystają np.: płaca, premia, dodatek nocny, świąteczny, nadgodziny. A co z wczasami pod gruszą wypłacanymi z funduszu socjalnego, różnymi benefitami typu np.: karta Multisport, dodatkowa polisa, samochód służbowy do celów prywatnych? Uważam, że skoro to przychód to zwolnienie obowiązuje.
Wskazane w pytaniu świadczenia są oferowane pracownikom przez pracodawcę jako benefity. Zgodnie z ogólną zasadą, każde świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy w związku ze stosunkiem pracy jest przychodem pracownika ze stosunku pracy – na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Warto wspomnieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym TK uznał za przychód pracownika otrzymywane przez niego świadczenia spełniające następujące trzy warunki:
  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyści w postaci powiększenia aktywów (przychodów) lub uniknięcia wydatków (kosztów),
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
Z tego wynika, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (ulga dla młodych), dotyczące m.in. przychodów ze stosunku pracy pracownika, obejmuje również otrzymywane przez pracownika świadczenia związane ze stosunkiem pracy, a więc traktowane jako przychód z tego tytułu.