Żyję w związku nieformalnym (konkubinat). Partner chce mi darować kwotę pieniężną w wysokości kredytu mieszkaniowego, którym jestem obciążona. Darowizna zostałaby przekazana na podstawie umowy zawartej u notariusza. Otrzymana darowizna „ze wskazaniem” byłaby w całości przekazana na pokrycie zobowiązań wobec banku.

Czy w przypadku darowizny „ze wskazaniem”, otrzymanej od osoby żyjącej w konkubinacie, osoba obdarowana (konkubina) będzie musiała odprowadzić podatek z tytułu spadków i darowizn?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem darowizny, polecenia darczyńcy (zob. art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn; dalej: u.p.s.d.). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego; dalej: k.c.).