Wielka wymiana tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online ruszyła. Podatnicy mogą zaoszczędzić odliczając koszt zakupu nowego urządzenia od podatku. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w nowelizacji ustawy o VAT, z odliczyć koszty zakupu kas mogą podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas online. Chodzi o te podmioty, u których powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży, a także o tych podatników, którzy robią to dobrowolnie. Ulga dotyczy m.in tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas (z wyjątkiem branż zobligowanych do wymiany wskazanych w ustawie wprowadzającej).

Jak informuje resort finansów, ulga przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online. Z ulgi mogą zatem skorzystać np. przedsiębiorcy z branży paliwowej, którzy prowadzą już ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, przy zastosowaniu których ewidencjonują sprzedaż benzyny. Dodatkowo przy ich wymianie nie będą musieli zwracać ulgi już wykorzystanej na te kasy.

Ulga będzie przysługiwać, jeśli kasa zostanie zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas będą mieć zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji.

WAŻNE: Podatnik skorzysta z ulgi również w przypadku rozbicia ceny zakupu kasy na raty. Warunkiem jest jednak spłata wszystkich rat. ponieważ podstawą do uzyskania ulgi jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

Jak odliczyć ulgę

Czynni podatnicy VAT powinni to zrobić za pośrednictwem deklaracji VAT. Odliczyć można wydatki na zakup kas w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, w przypadku, gdy kwota wydana na zakup jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość ulgi. Jeśli jej kwota jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty ulgi, a pozostałą część nierozliczonej ulgi może wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku ryczałtowców. Gdy kwota ulgi jest wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, pozostałą jej część organ podatkowy zwraca na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

WYMIANA KAS FISKALNYCH TERMINY

Za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas przyjmuje się następujące terminy:

1 stycznia 2020 – branża motoryzacyjna (sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, także w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów)

1 lipca 2020 – branża gastronomiczna

1 stycznia 2021 – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

Ważne: Za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się datę od której powstaje obowiązek stosowania kas on-line dla danej grupy podatników.

Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy dobrowolnie wymieniający kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, jeśli nie są podatnikami z brani objętych obowiązkiem stosowania kas on-line na mocy ustawy wprowadzającej.