Niniejsza publikacja stanowi drugą i ostatnią część komentarza do przepisów rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) i obejmuje ona par. 26–65 tego aktu prawnego. Rozporządzenie to zostało wydane w związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) dotyczących kas on-line, czyli kas rejestrujących posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a tzw. Centralnym Repozytorium Kas.
Znaczna część przepisów komentowanego aktu wykonawczego stanowi powtórzenie regulacji poprzedniego rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363). Sporo jest jednak nowych lub dostosowanych do nowego rodzaju kas rejestrujących, przy czym na zmiany w treści niektórych regulacji minister finansów zdecydował się niezależnie od faktu wprowadzenia kas on-line. W efekcie z przepisami nowego rozporządzenia zapoznać powinny się wszystkie osoby prowadzące ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczególnie uważnie niniejszy komentarz powinny przeczytać osoby prowadzące ewidencję przy zastosowaniu kas on-line – w wielu przypadkach obowiązki tych podatników znacząco różnią się tych, jakie komentowane rozporządzenie nałożyło na osoby korzystające z kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

§ 26. [Dane zawarte na paragonie fiskalnym w przypadku taksówek]

1. W przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, paragon fiskalny zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
3) numer kolejny wydruku;
4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;
5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;
6) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
7) długość drogi przejechanej w czasie kursu;
8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;
9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;
10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych, o ile występują;
11) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;
12) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;
13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;
14) łączną wysokość podatku;
15) łączną wartość sprzedaży brutto;
16) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;
17) kolejny numer paragonu fiskalnego;
18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;
19) logo fiskalne i numer unikatowy.