Znaczna część przepisów komentowanego aktu wykonawczego stanowi powtórzenie regulacji poprzedniego rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363). Sporo jest jednak nowych lub dostosowanych do nowego rodzaju kas rejestrujących, przy czym na zmiany w treści niektórych regulacji minister finansów zdecydował się niezależnie od faktu wprowadzenia kas on-line. W efekcie z przepisami nowego rozporządzenia zapoznać powinny się wszystkie osoby prowadzące ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczególnie uważnie niniejszy komentarz powinny przeczytać osoby prowadzące ewidencję przy zastosowaniu kas on-line – w wielu przypadkach obowiązki tych podatników znacząco różnią się tych, jakie komentowane rozporządzenie nałożyło na osoby korzystające z kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

§ 26. [Dane zawarte na paragonie fiskalnym w przypadku taksówek]

1. W przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, paragon fiskalny zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

3) numer kolejny wydruku;

4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;

5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;

6) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

7) długość drogi przejechanej w czasie kursu;

8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;

9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;

10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych, o ile występują;

11) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

12) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

14) łączną wysokość podatku;

15) łączną wartość sprzedaży brutto;

16) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

17) kolejny numer paragonu fiskalnego;

18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;

19) logo fiskalne i numer unikatowy.

CZYTAJ WIĘCEJ W EDGP>>>