Wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy i podział nieruchomości na kilka mniejszych nie oznaczają jeszcze, że sprzedający działa jak profesjonalista – orzekł NSA.
Wyrok oznacza, że sprzedający nie płaci VAT od zbycia nieruchomości.
Chodziło o nieruchomość otrzymaną w darowiźnie. Początkowo właściciel wykorzystywał ją na cele prywatne. Ostatecznie jednak postanowił ją sprzedać, a że grunt był duży, to chciał go podzielić na pięć mniejszych. Warunkiem podziału przez geodetę było otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy.
We wniosku o interpretację podatnik podkreślił, że każdy z przyszłych właścicieli (nabywców działek) będzie musiał jeszcze raz wystąpić dla siebie o decyzję o warunkach zabudowy. Sami będą też musieli załatwić sprawy związane z dociągnięciem prądu i dostawą wody. Sami również będą musieli załatwiać sprawy z budową i użytkowaniem szamba.

Zarząd majątkiem prywatnym

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził jednak, że podejmowanie takich czynności, jak podział gruntu i wnioskowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy świadczy o aktywności wykraczającej poza zwykły zarząd majątkiem prywatnym.
Nie zgodziły się z tym sądy administracyjne. Zarówno WSA w Łodzi, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że wydzielenie pięciu działek nie oznacza jeszcze, że sprzedawca działa jak profesjonalista.
– Nie przesądza tego również wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy, która w tej sprawie warunkowała możliwość podziału gruntu – podkreślił sędzia NSA Dominik Mączyński. Wyjaśnił, że tego typu aktywności (czynności) mieszczą się również w zakresie zarządu majątkiem prywatnym.

Zależnie od okoliczności

Wyrok NSA jest jednym z wielu dotyczących sprzedaży działek przez osoby fizyczne. Każdą z tych spraw sądy rozpatrują indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy. Nie ma bowiem uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, kiedy sprzedający działa jak handlowiec i przez to jest podatnikiem VAT, a kiedy jego aktywność mieści się w granicach zarządu majątkiem prywatnym.
W wyroku z 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 Słaby i Kuć Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie jest podatnikiem VAT osoba, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z VAT i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – niezależnej od woli tej osoby – w grunt pod zabudowę. W takiej sytuacji więc należy uznać, że sprzedaż gruntu następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli natomiast sprzedawca podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, to należy go uznać za podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli za podatnika VAT.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 796/17.