Stowarzyszenie zajmujące się działalnością pożytku publicznego musi płacić daninę od wynajmowanych budynków, jeżeli ich wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Nie ma znaczenia, że przychód z tego tytułu będzie przeznaczony na cele statutowe – stwierdził dyrektor KIS w najnowszej interpretacji.
Tak samo odpowiedział 18 lutego br. wiceminister finansów Filip Świtała na zapytanie poselskie nr 8292. Chodziło wtedy o związek zawodowy NSZZ „Solidarność”, który z jednej strony korzysta ze zwolnienia z CIT (przeznacza dochody na działalność statutową), a z drugiej strony zarabia na wynajmie budynków o wartości początkowej większej niż 10 mln zł. Z odpowiedzi wiceministra wynikało, że związek musi co miesiąc wpłacać podatek minimalny od przychodów z wynajmu, według stawki 0,035 proc.
Tak samo brzmi odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na pytanie stowarzyszenia. We wniosku o interpretację wyjaśniło ono, że w statucie ma zapisaną m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Dochody przeznacza na cele statutowe, dzięki czemu są one zwolnione z CIT. Niezależnie od tego zarabia również na wynajmie budynków wartych więcej niż 10 mln zł.
Stowarzyszenie sądziło, że jeśli przychody z wynajmu tych budynków przeznaczy na działalność statutową, to one również będą zwolnione z CIT. Słowem, nie będą objęte podatkiem minimalnym, bo – jak argumentowało – był on wprowadzany z myślą o uderzeniu w nieuczciwe optymalizacje, a nie obciążaniu instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną.
Dyrektor KIS nie miał jednak wątpliwości, że stowarzyszenie musi wpłacać podatek minimalny. Przypomniał, że jest on wyliczany na podstawie przychodu ze środka trwałego, czyli wynajmowanego budynku, a nie uzyskanych dochodów (zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT). To oznacza, że przychody z wynajmu przeznaczone na cele statutowe nie skorzystają z żadnych szczególnych preferencji – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 kwietnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.54.2019.2.BS