Kto otrzymuje z budżetu państwa refundację poniesionych wydatków, nie wlicza tego dofinansowania do podstawy opodatkowania – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o opodatkowanie dotacji dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (czynny podatnik VAT). Wygrało ono konkurs na realizację jednego z projektów w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Miało zebrać dane statystyczne dotyczące używania narkotyków. Jednym z zadań była analiza składu narkotyków zabezpieczonych przez policję. W tym celu laboratorium miało podpisać umowę z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Prawa do utworów powstałe w wyniku realizacji tego zadania miały zostać przekazane nieodpłatnie.
W praktyce chodziło o przebadanie 280 próbek narkotyków i opracowanie szczegółowego raportu. Całkowity koszt projektu miał wynieść 168,5 tys. zł, z tego 160 tys. zł miało zostać dofinansowane z budżetu państwa
Laboratorium uważało, że dotacja będzie poza VAT, bo nie będzie miała charakteru dopłaty do ceny. Będzie jedynie pokrywała faktycznie poniesione koszty i to nawet nie w całości (8,5 tys. zł laboratorium miało wyłożyć ze środków własnych).
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że laboratorium dostanie pieniądze na wykonanie konkretnych czynności (przebadanie 280 próbek narkotyków), a nie na zadanie. Nie zgodził się też z tym, że prawa do utworów opracowanych w ramach zleconych zadań zostaną przeniesione na beneficjentów bezpłatnie.
Przypomniał, że dopłaty stanowiące subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po cenie niższej (lub w ogóle bez odpłatności), podlegają opodatkowaniu VAT.
Uznał zatem, że dotacja powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podstawą opodatkowania VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę (interpretacja nr 0114-KDIP4.4012.658.2017.2.AS).
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nie zgodził się z fiskusem, że laboratorium dostanie pieniądze na określone czynności, a nie na zadanie. Uznał także, że dyrektor KIS błędnie zrozumiał art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. – Pominął, że laboratorium w wyniku realizacji zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa nic nie zyskuje. Dostanie jedynie zwrot kosztów – wyjaśniła sędzia Ewa Radziszewska-Krupa. Zdaniem WSA, dofinansowanie nie wpływa więc na cenę usług, a będzie jedynie refundacją poniesionych wydatków. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 15 lutego 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1313/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia