Jeżeli towar dostarczy do klienta poczta lub firma kurierska, sprzedaży nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej. Co innego, gdy dostawcą są inni przewoźnicy – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadała spółka, która planowała sprzedawać meble zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i za pomocą strony internetowej. W tym drugim przypadku klient miał płacić przez internet, a meble byłyby wysyłane za pomocą Poczty Polskiej, firm kurierskich i innych przewoźników.
Spółka uważała, że w każdej takiej sytuacji nie będzie musiała rejestrować transakcji w kasie fiskalnej. Powoływała się na zwolnienie dla dostaw w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), o ile spełnione są określone warunki. Sprzedawca powinien więc otrzymać całość zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Musi też być w stanie udowodnić, której transakcji dotyczyła płatność i kto był jej drugą stroną.
Wcześniej taka preferencja wynikała z poz. 38 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2454). Obecnie wynika ona z poz. 36 rozporządzenia z 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519).
Spółka podkreślała, że rozporządzenie nie definiuje, która firma jest kurierska, w praktyce więc – jak twierdziła – odnosi się ono do każdego przewoźnika.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że o usługach kurierskich mówi zarówno prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.), jak i prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.).
Ta druga ustawa wprowadziła rejestr operatorów pocztowych (art. 13). Ich działalność jest więc regulowana i ponoszą oni pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swojej usługi (art. 87 – 88 prawa pocztowego).
Natomiast, żeby świadczyć usługi przewozu, wystarczy tylko zarejestrować działalność gospodarczą, a zakres odpowiedzialności dotyczy jedynie utraty, ubytku, uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki i to tylko w okresie od jej przyjęcia do wydania – zwrócił uwagę dyrektor KIS.
Ustawodawca celowo więc wyodrębnił dostawę świadczoną za pośrednictwem poczty lub przesyłek kurierskich jako warunek uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.542.2018.2.ISK.