Przychód nie powstaje w momencie zamiany jednej wirtualnej waluty na drugą – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Opublikowane zostało właśnie pisemne uzasadnienie jego wyroku. To kolejne korzystne dla podatników orzeczenie w tej sprawie.
Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej stał na stanowisku, że kryptowaluty powinny być traktowane dla celów CIT jako prawa majątkowe, bo nie są prawnym środkiem płatniczym (nie funkcjonują jako instrumenty rynku pieniężnego).
Innego zdania był WSA w Poznaniu. Stwierdził, że przychód powstaje dopiero w momencie przewalutowania wirtualnej waluty na tradycyjną (czyli gdy podatnik otrzymuje realne pieniądze) albo gdy płaci się kryptowalutą za towar bądź usługę. Wtedy również dochodzi do realnego przysporzenia w majątku podatnika.
Sąd dodał, że przy zamianie jednej wirtualnej waluty na drugą nie ma technicznej możliwości ustalenia rzeczywistej podstawy opodatkowania. Powołał się przy tym na wyrok WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r. (sygn. akt I SA/Ol 201/18, nieprawomocny).
Nie zgodził się natomiast z orzeczeniem WSA w Białymstoku z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Bk 226/18, nieprawomocne). Uznał, że nie można wymagać od podatnika, aby sam szacował on wartość należnego przychodu w sytuacji, gdy nie wymagają tego przepisy prawa podatkowego (o wyrokach sądów w Olsztynie i Białymstoku pisaliśmy w artykule „Jest bałagan z rozliczaniem daniny od transakcji kryptowalutowych”, DGP nr 109/2019).
Dodatkowo WSA w Poznaniu zwrócił uwagę na to, że jego rozstrzygnięcie jest zbieżne z intencją ustawodawcy, który wprowadził od 1 stycznia 2019 r. zasady opodatkowania transakcji na kryptowalutach. – W sposób wyraźny uznał on, że zamiana kryptowaluty na inną wirtualną walutę nie skutkuje powstaniem przychodu – podkreślił WSA, wskazując na pkt 27 dodany do art. 12 ust. 4 ustawy o CIT.

Orzecznictwo

Wyrok WSA z 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Po 802/18.