Zmiany w podatku minimalnym wejdą w życie 1 stycznia, ale dotychczasowi podatnicy będą więc mogli wystąpić o zwrot daniny już za ten rok.
Podatek od przychodów z budynków będzie modyfikacją dotychczasowego podatku minimalnego. Zakres nowej daniny będzie jednak dużo szerszy. To efekt ustaleń MF z Komisją Europejską i w konsekwencji – nowelizacji z 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1291).

10 mln zł na podatnika

Obecnie daniną minimalną są objęte głównie centra handlowe i budynki biurowe o wartości co najmniej 10 mln zł. Po zmianach opodatkowane będą wszystkie budynki stanowiące środek trwały, a więc przykładowo również magazyny, hotele.
Nadal kluczowy będzie limit 10 mln zł, ale nie będzie się on już odnosić do poszczególnych nieruchomości, tylko do konkretnego podatnika, niezależnie od tego, ile będzie posiadał budynków. To istotna zmiana rozszerzająca grono podmiotów objętych tą daniną.

Tylko z wynajmu

Dziś nie ma znaczenia, czy podatnik wynajmuje nieruchomości czy nie, a więc czy uzyskuje z niej przychody. Nowelizacja jasno wskazuje, że podatek będzie dotyczył wyłącznie budynków, które zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie będzie jednak podatku, gdy łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie będzie przekraczał 5 proc. całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.
A co z budynkami oddanymi w leasing? – W tym przypadku opodatkowanie jest po stronie podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z ustawą o CIT. To oznacza, że skutki nowelizacji będą dotyczyły leasingu finansowego. Podatkiem, podobnie jak dziś, zostanie obciążony leasingodawca jako podmiot, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych oraz oddaje budynek w całości lub w części do używania leasingo biorcy – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk z Thedy & Partners.
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (pisaliśmy o nim w artykule „Leasingobiorcy wyjęci spod daniny od nieruchomości komercyjnych”, nr 131/2018).
W przypadku leasingu operacyjnego zmian nie będzie.

Zwrot już za 2018 r.

Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku będzie można odliczać od zaliczki na CIT, a zapłaconego i nieodliczonego w ciągu roku – od rocznego CIT.
Nowością będzie możliwość otrzymania zwrotu podatku od przychodów z budynków w sytuacji, gdy podatnik nie miał go od czego odliczyć (czyli nie miał zobowiązania podatkowego z tytułu CIT).
Zmiana ta – jako że będzie korzystna dla podatników – będzie dotyczyć również podatku minimalnego zapłaconego za 2018 r.

Stawka i klauzula

Nie zmieni się natomiast stawka podatku – pozostanie ona na poziomie 0,035 proc. podstawy opodatkowania (czyli sumy przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o 10 mln zł).
Nowe przepisy wprowadzają też szczególną klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Przewiduje ona, że podatek będą musieli zapłacić podatnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniosą w całości albo w części własność albo współwłasność budynku albo oddadzą do używania budynek na podstawie umowy leasingu w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków.
Czytelników zachęcamy do zadawania pytań na adres: podatki2019@infor.pl