Minister finansów przesunie termin stosowania nowych obowiązków – wynika z opublikowanych właśnie projektów rozporządzeń
Tym samym potwierdziły się zapowiedzi DGP, o których napisaliśmy w artykule: „Zmiany w podatku u źródła nie od 1 stycznia 2019 r.” (DGP nr 236/2018).
Jedno z rozporządzeń będzie dotyczyć podatników CIT, drugie – wypłat na rzecz podatników PIT. Oba są związane z uchwaloną 23 października 2018 r. nowelizacją obu ustaw o podatku dochodowym (Dz.U. poz. 2193).
Chodzi o podatek m.in. od:
Reklama
 • dywidend i innych przychód w zyskach osób prawnych, w tym także przekazywanych polskim rezydentom;
 • należności licencyjnych i płatności za usługi niematerialne wypłacanych na rzecz przedsiębiorców zagranicznych.
Zasadniczo nowelizacja zmieni od 1 stycznia 2019 r. zasady pobierania podatku u źródła, gdy suma należności wypłaconych w ciągu roku jednemu podatnikowi przez tego samego płatnika przekroczy 2 mln zł. Największa nowość jest taka, że płatnik będzie musiał pobrać zryczałtowany podatek już w momencie wypłaty należności, a dopiero potem będzie mógł ubiegać się o zwrot zapłaconej daniny.

Reklama

Od 1 lipca 2019 r.

W nowelizacji przewidziano jednak, że minister finansów będzie mógł ograniczyć lub wręcz wyłączyć te zasady. Stąd właśnie planowane dwa rozporządzenia.
Będą one dotyczyły zarówno płatności na rzecz:
 • polskich rezydentów, jak i
 • nierezydentów, gdy zawarta z danym państwem umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania określa zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych oraz daje podstawę do wymiany informacji podatkowych (nie wszystkie bowiem umowy zawarte przez Polskę regulują tę kwestię).
Nowe obowiązki przy wypłatach dla rezydentów i nierezydentów mają być stosowane dopiero od 1 lipca 2019 r.
To oznacza, że wypłaty dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych będą opodatkowane jeszcze według dotychczasowych przepisów.

Od 1 stycznia 2020 r.

Natomiast dopiero od 2020 r. będą stosowane nowe zasady do należności wypłacanych na rzecz nierezydentów:
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, urządzenia handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu,
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne linie lotnicze, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z rozkładowych lotów pasażerskich, gdzie wymagany jest bilet lotniczy (te bowiem w ogóle są wyłączone z podatku u źródła).
Przykładowo oznaczałoby to pozostawienie do końca 2019 r. obecnych zasad poboru podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia za leasingowane lub wynajmowane urządzenia. Jeśli więc polska firma wynajmuje koparkę ze Szwecji, będzie mogła nadal potrącać podatek na dotychczasowych zasadach, przewidzianych w polsko-szwedzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Bezterminowe wyłączenie

Resort zaproponował też pewne wyłączenia z nowych zasad, ale nie będą one miały znaczenia dla biznesu.
Bezterminowe wyłączenie będzie też dotyczyć wypłat na rzecz:
 • nierezydentów z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych i oferowanych na rynkach zagranicznych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • banków centralnych niemających siedziby lub zarządu w Polsce, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i nabytych przez te banki od 7 listopada 2015 r.,
 • jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,
 • organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem,
 • podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy i zostały zwolnione z CIT od tych należności,
 • podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polską.
Etap legislacyjny
Projekty dwóch rozporządzeń w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania: art. 41 ust. 12 ustawy o PIT i art. 26 ust. 2e ustawy o CIT – w konsultacjach