W wydanych wczoraj objaśnieniach Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy traktować zbycie nieruchomości komercyjnych, które były wynajmowane, dzierżawione lub były przedmiotem leasingu i generowały przychody.
Objaśnienia chronią podatników na wypadek, gdyby urzędnicy zmienili zdanie.
Zdaniem MF co do zasady zbycie nieruchomości komercyjnych należy traktować jako dostawę towaru (aktywa) objętą VAT. Wyjątkiem powinno być zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wtedy nie ma VAT).
Reklama
Chcąc ocenić, czy zbywane składniki majątku mogą być uznane za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), należy brać pod uwagę:
  • zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji, oraz
  • faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.
Trzeba to oceniać na moment przeprowadzenia transakcji. Jeśli okaże się, że nabywca, aby kontynuować działalność, musi zaangażować inne składniki majątku (niebędące przedmiotem transakcji) lub podejmować dodatkowe działania, to taki zespół składników majątkowych nie jest ani przedsiębiorstwem, ani ZCP.
Resort wskazał też, kiedy można uznać, że zbywany zespół składników pozwala na kontynuację działalności. Trzeba ustalić, czy na nabywcę zostają przeniesione: prawa i obowiązki z umów kredytowych na nabycie, modernizację bądź przebudowę zbywanej nieruchomości, umowy o zarządzanie nią, umowy zarządzania aktywami oraz należności pieniężne (nie wszystkie one muszą wystąpić, ale minimum jest konieczne).
O zamiarze kontynuo wania działalności przez nabywcę muszą świadczyć zgromadzone dowody (np. e-maile).
Objaśnienia podatkowe z 11 grudnia 2018 r. w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych