Od Nowego Roku podatek od przychodów z budynków w praktyce zastąpi obecny podatek minimalny w PIT i CIT. Jego założenia i stawka się nie zmienią, ale będzie nim objętych więcej podatników
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna

Ile do budżetu od właścicieli

Podatek minimalny od nieruchomości na wynajem zmienił finansowe oblicze inwestycji w nieruchomości w Polsce od 2018 r. Od samego początku wzbudził zarówno krytykę ze strony inwestorów, jak i zainteresowanie Komisji Europejskiej. Już po kilku miesiącach doczekał się istotnych zmian, które właśnie od stycznia 2019 r. wchodzą w życie. Będą one ważne dla wielu firm, gdyż nowym podatkiem od przychodów z budynków co do zasady zostaną objęte wszystkie położone na terytorium Polski budynki (mieszkalne i niemieszkalne) oddane do używania na podstawie najmu (dzierżawy, leasingu finansowego itp.).
Podatnicy muszą pamiętać również o zmianach w podatku od nieruchomości, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Chodzi przede wszystkim o opodatkowanie działek położonych pod liniami i urządzeniami energetycznymi, gazowymi czy telekomunikacyjnymi.
W przyszłym roku zostaną też wprowadzone jednolite wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. To dobra wiadomość dla firm, które posiadają grunty, budynki i budowle w różnych gminach.
Nie zmieni się za to termin na składanie deklaracji – upłynie on 31 stycznia 2019 r. Niemal wszyscy właściciele zapłacą podatek od gruntów i budynków według wyższych stawek. Wyjątkiem będą gminy, w których nie dojdzie do podwyższenia stawek na mocy uchwał rad gmin. Obowiązkowo trzeba więc sprawdzić, czy rada gminy/miasta podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 2019 r.
Inne zmiany dotyczące opodatkowania nieruchomości nie są jeszcze przesądzone. Najprawdopodobniej dopiero w 2019 r. zostanie wprowadzona w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) zmiana dotycząca pierwszego zasiedlenia. Rząd nie przyjął bowiem jeszcze (na dzień zamknięcia numeru) projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac Rady Ministrów – UA 37), który dostosowuje polskie przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection, dotyczącego pierwszego zasiedlenia.
Projekt modyfikuje przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części. Likwiduje warunek, że ich zasiedlenie musi nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie).