Czy dochody ze sprzedaży działek rolnych oraz lokali mieszkalnych należy ujmować w rozdziale 70095 i paragrafie 0870 klasyfikacji budżetowej w gminie?
Przede wszystkim mamy tu do czynienia z dwoma odrębnymi dochodami, mianowicie z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych. Taka dwutorowość determinuje wybór sposobu klasyfikacji budżetowej wspomnianych dochodów. Jeśli chodzi o sugerowany sposób klasyfikacji dochodów ze sprzedaży tych składników majątkowych, to podawany przez gminę rozdział 70095 (Pozostała działalność) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) oraz paragraf 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) nie będą zasadniczo rozwiązaniem prawidłowym. Rozważyć należy inne rozwiązanie.
I tak, jeśli chodzi o dochód ze sprzedaży działek rolnych, właściwym rozwiązaniem wydaje się ujęcie go w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność, oraz w paragrafie 077 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
Odrębnej oceny wymaga dochód pochodzący ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Odpowiedni wydaje się być dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz paragraf 077 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
Niezależnie od powyższego dodać należy, że z punktu widzenia interesów gminy warto rozważyć uzyskanie w tej sprawie pisemnego stanowiska od właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Finalnie bowiem może to uchronić przed wykazaniem nieprawidłowości m.in. w trakcie kontroli gospodarki finansowej danej jednostki samorządowej.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).