Spółka, która kupiła nieruchomość obiecaną wcześniej komuś innemu, może potrącić wydatek z tytułu wypłaconej rekompensaty – uznał NSA. To nie pierwszy wyrok, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wydatki na minimalizację strat mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.
Dotychczas większość sporów dotyczyła kar umownych związanych z koniecznością przerwania produkcji ze względu na zmianę koniunktury gospodarczej (np. sygn. akt II FSK 86/16). Tym razem sprawa była inna.
Dotyczyła dewelopera, który kupił pod inwestycję udziały w użytkowaniu wieczystym. W chwili zakupu z księgi wieczystej nie wynikało, by z nieruchomością mogły być jakiekolwiek problemy. O tym, że wszystko jest uregulowane, zapewniał też sprzedający. Dopiero później okazało się, że sześć lat wcześniej zawarł on z inną osobą przedwstępną umowę sprzedaży tych samych udziałów w nieruchomości i przyjął zadatek.
Osoba ta postanowiła więc dochodzić swoich praw. Skorzystała z instytucji skargi pauliańskiej, żądając uznania umowy zawartej przez sprzedającego z deweloperem za bezskuteczną.
Deweloper stał więc z inwestycją w miejscu. Chcąc zakończyć szybko sprawę, postanowił wypłacić odszkodowanie w zamian za zrzeczenie się roszczeń. Wydatek ten chciał ująć w kosztach. Tłumaczył, że w ten sposób zminimalizuje straty. Poinformował, że ma już 1/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym, brakowało mu więc pozostałych 2/3. Przekonywał, że inwestycja będzie opłacalna nawet mimo wypłaty odszkodowania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że budżet nie będzie ponosił kosztów cudzej niestaranności.
Sądy przyznały jednak rację deweloperowi. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA przypomniały, że wydatki na minimalizowanie strat mogą być ujmowane w podatkowych kosztach. Uznały, że analiza okoliczności tej sprawy prowadzi do wniosku, iż wydatek na odszkodowanie może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 16 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 793/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia