Organ podatkowy będzie mógł rekalkulować ceny transferowe w przypadku trudnych do wyceny wartości niematerialnych – zakłada opublikowany wczoraj projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie cen transferowych
Nowe przepisy wykonawcze uwzględniają wytyczne OECD i związane są z tzw. nowelizacją uszczelniającą ustaw o podatkach dochodowych z 23 października 2018 r. (podpisana przez prezydenta). Dotychczasowe rozporządzenie o szacowaniu straci moc 1 stycznia 2019 r.

Rekalkulacja ceny

Projekt wprowadza m.in. możliwość skalkulowania ex post przez fiskusa ceny transferowej trudnych do wyceny wartości niematerialnych. Problem ma polegać m.in. na tym, że na moment przenoszenia tych wartości między podmiotami powiązanymi nie było wiarygodnych danych porównawczych. Jeżeli cena zostanie ustalona na podstawie prognoz finansowych, to konieczne będzie sprawdzenie, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę nie odbiegały istotnie od rzeczywistych danych i informacji finansowych. Jeżeli rozbieżność pomiędzy danymi prognozowanymi i rzeczywistymi wyniesie co najmniej 20 proc., organ podatkowy będzie mógł rekalkulować cenę transferową.

Badanie porównywalności

Zgodnie z projektem większego znaczenia w analizie rynkowości transakcji nabierze całokształt warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi. Chodzi o to, aby nie ograniczać się wyłącznie do badania ceny transferowej. Zarówno podatnik, jak i organ podatkowy powinni zatem ustalać, czy racjonalnie działające podmioty niepowiązane zgodziłyby się na zawarcie takiej samej transakcji na danych warunkach.
Istotnie zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące badania porównywalności (ma na celu znalezienie transakcji porównywanych i zweryfikowanie na ich podstawie ceny transferowej). Aby uprościć i uelastycznić przepisy, nie sprecyzowano zasad prowadzenia badania porównywalności dla szczególnych rodzajów transakcji (np. finansowania, wartości niematerialnych, wydatków na reklamę). Podatnik będzie mógł zatem uwzględnić te okoliczności, które są dla niego najistotniejsze. Ważną zmianą będzie określenie pierwszego etapu badania porównywalności – ma on objąć zdefiniowanie okresu objętego badaniem (będzie zależał od faktów i okoliczności i nie musi być to okres jednego roku). Wprowadzono też zakaz stosowania w badaniu porównywalności danych nieujawnionych drugiej stronie postępowania. Ma to zabezpieczyć zarówno organy podatkowe, jak i podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do zweryfikowania.

Możliwość kompensaty

Rozszerzono dotychczas obowiązujące przepisy odnośnie do kompensaty warunków transakcji. I tak, pojawi się możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych w jednym roku obrotowym z wyższym dochodem z transakcji kontrolowanych w następnym roku obrotowym. Przepis będzie można stosować przykładowo w sytuacjach, gdy realizacja transakcji rozkłada się na kilka lat podatkowych i nie przynosi korzyści w pierwszym roku trwania, lecz dopiero w następnych.
Kolejną nowością jest zdefiniowanie tzw. szóstej metody wyceny, czyli metody wybranej przez podatnika oraz określenie metody dla wyceny exit fee. Ponadto uproszczone zostały obecne definicje metod cen transferowych.
Projekt nie zawiera przepisów dotyczących sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Będzie to uregulowane w odrębnym rozporządzeniu.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – w konsultacjach