Aktualizacja wysokości wkładów w spółce jawnej to nic innego jak przeznaczenie zysku na zwiększenie jej majątku – wyjaśnił dyrektor KIS.
Chodziło o sytuację, w której w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nowego wspólnika dotychczasowi wspólnicy postanowili zaktualizować wysokość swoich własnych – z 2 tys. zł do prawie 1,7 mln zł. Z wniosku o interpretację wynikało, że aktualizacja polegała na przeniesieniu znacznej części zysku netto z 2017 r. oraz z lat ubiegłych.
Wspólnicy byli przekonani, że spółka jawna powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych wyłącznie od wkładu wniesionego przez nowego wspólnika. Twierdzili, że wskutek aktualizacji majątek spółki się nie zwiększył.
Dyrektor KIS był innego zdania. Przypomniał, że spółka jawna jest spółką osobową. Owszem, wypracowuje ona zysk dla wspólników, ale nie jest jego właścicielem. Są nim od początku tylko wspólnicy i tylko oni mogą decydować o jego przeznaczeniu. Wyłącznie oni mogą żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.
Dyrektor KIS nie zgodził się więc z tezą, że wypracowany zysk netto należał do środków własnych spółki jawnej. Decyzja o jego przeznaczeniu na podwyższenie wkładów w spółce jawnej jest wyrazem władczych uprawnień wspólników, a nie spółki – podkreślił.
Uznał więc, że podwyższenie wkładów w spółce nastąpiło z majątku wspólników i podnosiło wartość jej majątku. A to z kolei oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.163.2018.1.MM