Częściowy zwrot wkładu wspólnikowi spółki jawnej nie jest przysporzeniem majątkowym, bo wspólnik dostaje jedynie zwrot wniesionego wcześniej majątku – potwierdził NSA.
Chodziło o podatnika, który miał zostać wspólnikiem spółki jawnej. Umowa spółki przewidywałaby możliwość zmniejszenia udziałów kapitałowych poszczególnych wspólników po uzyskaniu zgody pozostałych.
Spór toczył się o to, czy częściowy zwrot pieniędzy związany z takim pomniejszeniem udziału kapitałowego będzie przychodem wspólnika.
Mężczyzna uważał, że nie będzie musiał płacić podatku, bo dostanie jedynie częściowy zwrot wniesionego wcześniej wkładu. Uzasadniał, że skoro samo wniesienie było neutralne, to również jego wycofanie nie powinno mieć skutków podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że wspólnik uzyska przychód z praw majątkowych, bo zakresem art. 18 ustawy o PIT można objąć także inne prawa niż wymienione w tym przepisie. Do przychodów z tego źródła należy więc zaliczyć świadczenia otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu obniżenia wkładu w tej spółce. Sam wkład bowiem wiąże się z konkretnymi prawami majątkowym – stwierdził dyrektor KIS.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. WSA w Krakowie przypomniał, że zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT spółka jawna nie jest osobą prawną. Zwrot jej wspólnikowi części wkładu (lub jego równowartości w pieniądzu) nie wiąże się z prawem do udziału w zysku. Co więcej, ustawa o PIT nie reguluje zasad opodatkowania zwrotu części wkładu, a jedynie skutki wystąpienia wspólnika ze spółki. W konsekwencji częściowy zwrot nie wiąże się z powstaniem przychodu.
Przychylił się do tego sąd kasacyjny. Uzasadniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia NSA Beata Cieloch wyjaśniła, że wypłata skarżącemu pieniędzy nie spowodowała przysporzenia majątkowego. Wspólnik odzyskał bowiem jedynie część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki.
Podobnie NSA orzekał już wcześniej, m.in. w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2396/16) i z 26 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1721/16).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3386/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia