Nie będzie już żadnych wątpliwości, że sprzedaż wytworzonych przez siebie reklam, filmów czy programów komputerowych nie daje przychodu z zysków kapitałowych.
Zmianę w tym zakresie przewiduje rozpatrywany obecnie w Sejmie projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2854). Zakłada on zmianę art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT.
Dziś przepis ten zalicza do źródła zyski kapitałowe przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.
Artykuł 16b ust. 1 pkt 4–7 wymienia przychody z praw majątkowych podlegające amortyzacji. Są wśród nich m.in.: autorskie prawa majątkowe, licencje, znaki towarowe, know-how. Wprawdzie przepis ten od 1 stycznia 2018 r. pozwala na amortyzację tylko praw „nabytych od innego podmiotu”, mimo to jednak powstały obawy, czy zyskiem kapitałowym w CIT nie są również przychody ze sprzedaży praw wytworzonych we własnym zakresie. Może na to wskazywać zarówno konstrukcja art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a, jak i to, że uzyskanie decyzji administracyjnej, przyznającej np. prawo do znaku towarowego, jest również traktowane jako nabycie, tyle że w trybie pierwotnym.
Początkowo w takim kierunku szła wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wydane przez niego w maju i czerwcu br. interpretacje (nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC i nr 0114-KDIP2-2.4010. 143.2018.2.SO z 07.06.2018 r.) zostały już jednak uchylone (nie ma ich w ministerialnej bazie). Zapowiedzieliśmy to już w artykule „Sprzedaż własnych praw i licencji. Błędne interpretacje będą zmienione” (DGP nr 133/2018).
Teraz przyszedł czas na zmianę samego art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a. Projekt nowelizacji zakłada dodanie słów „oraz praw wytworzonych przez podatnika”. Nie będzie już więc żadnych wątpliwości, że przychody z takich praw nie będą zaliczane do źródła zyski kapitałowe, tylko do innych przychodów.