Dostawa gazu medycznego przez prywatną spółkę do lecznicy, która będzie za jego pomocą świadczyć usługi terapii, nie jest zwolniona z VAT – uznał NSA.
Spółka zamierzała świadczyć, wraz z zakładem opieki zdrowotnej, terapię gazem medycznym w celu leczenia niewydolności oddechowej. Spółka miała dostarczać butle z gazem i z kompletnym oprzyrządowaniem do jego dozowania, a wykwalifikowany personel miał go podawać pacjentom. Chory płaciłby za rzeczywisty czas korzystania z terapii.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy spółka ma prawo do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT (usługi w zakresie opieki medycznej oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z opieką medyczną).
Firma uważała, że terapia gazem medycznym stanowi jedno kompleksowe świadczenie. Argumentowała, że nie można przeprowadzić kuracji bez gazu i aparatury. Wskazywała, że ma ona cel leczniczy i będzie kupowana przez podmioty lecznicze, które następnie będą aplikować gaz pacjentom. Są to zatem usługi opieki medycznej.
Za bez znaczenia uznała to, że to nie ona będzie wykonywać terapię. Wskazywała, że zwolnieniem z VAT objęte są także świadczenia dodatkowe do usług wykonywanych przez podmioty lecznicze.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że czynności wykonywane przez spółkę nie są zwolnione z VAT. Przypomniał, że przeferencja, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub głównym ich celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Wynika to z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT.
Ponadto – dodał dyrektor izby – w świetle art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Spółka tego warunku nie spełnia, bo usługi terapeutyczne wykonuje personel placówek zdrowotnych, które kupują od spółki gaz medyczny. Czynności wykonywane przez firmę nie są więc usługami opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.
Spółka wygrała przed WSA w Krakowie. Sąd orzekł, że dostawę gazu można zakwalifikować do usług medycznych.
Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się z tym, że usługa medyczna, którą będzie świadczyć lecznica i czynności, jakie zamierza wykonywać spółka, będą jedną kompleksową procedurą. – Trzeba je traktować odrębnie – powiedział sędzia Ryszard Pęk.
Zwrócił uwagę na to, że dopełnieniem art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT jest art. 43 ust. 17a ustawy o VAT, a dodatkowo oba przepisy trzeba odczytywać w świetle art. 132 ust. 1 lit. b i c dyrektywy VAT. Z analizy tych przepisów wynika, że zwolnieniem nie są objęte usługi dodatkowe, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej, które realizuje podmiot niewykonujący usług ochrony zdrowia – stwierdził NSA.
Przywołał również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-366/12. Dotyczył on nieco innego stanu faktycznego, ale – zdaniem NSA – tezy tego wyroku należy odnosić również do outsourcingu usług. Trybunał wskazał, że zwolnione z VAT mogą być jedynie dostawa leków i innych towarów, które są niezbędne do świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom.
Analogicznie – zdaniem NSA – preferencja jest ograniczona do outsourcingu usług medycznych, świadczonego przez podmioty zdrowotne, a więc do czynności wykonywanych przez jednostki prawa publicznego i szpitale.
Skoro spółka jest podmiotem prywatnym, to dostawa przez nią gazu medycznego będzie objęta 8-proc. stawką VAT – orzekł NSA.
Wyrok NSA z 20 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1484/16.