Usługi świadczone na rzecz swoich członków nie są zwolnione z VAT, jeśli w grupie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – wynika z wyroku WSA w Warszawie.
Chodziło o art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Zwalnia on z podatku usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków (których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników) w celu świadczenia im usług niezbędnych do wykonywania tej działalności (zwolnionej lub wyłączonej z opodatkowania), w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania zwrotu kosztów.
Zwolnienie to nie może spowodować naruszenia zasad konkurencji.
Z przepisu tego zamierzało skorzystać stowarzyszenie promujące i wspierające rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Jego członkami były zakłady ubezpieczeń, ale też osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie zamierzało świadczyć na ich rzecz usługi pomocnicze do działalności ubezpieczeniowej, przede wszystkim związane z likwidacją szkód komunikacyjnych i majątkowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił jednak stowarzyszeniu zwolnienia. Uznał, że nie przysługuje ono ze względu na to, że członkami stowarzyszenia są również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że warunkiem zwolnienia jest świadczenie usług na rzecz członków grupy, którzy muszą być podatnikami prowadzącymi działalność zwolnioną albo osobami, które nie są uznawane – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – za podatników.
Rację przyznał mu WSA w Warszawie. Sędzia Ewa Fiedorowicz podkreśliła, że członkami grupy nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, bo przepis mówi wyraźnie, że chodzi o usługi dla tych, którzy prowadzą działalność zwolnioną lub wyłączoną z VAT. Sędzia przywołała też orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z niego również wynika, że zwolnienie nie dotyczy usług świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 9 października 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 24/18