Do 15 września należy uiścić kolejną ratę opłat lokalnych. Z tego obowiązku muszą wywiązać się m.in podatnicy podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek zapłacić muszą m.in. właściciele samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów. Chodzi zarówno o osoby fizyczne, jak i osoby prawne a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.
Wyłączone spod ustawy są środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatku nie zapłacą także właściciele pojazdów zabytkowych i pojazdów specjalnych oraz tych, używanych do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 819,59 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1367,26 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1640,70 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3130,90 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1914,13 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie 2419,98 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton 3130,90 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1640,70 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie 1914,13 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton 2419,98 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1937,37 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. 2449,37 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Mija termin na uiszczenie podatku także dla właścicieli budynków, budowli i gruntów. Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości to ich właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze.
Spod ustawy wyłączone są natomiast użytki rolne i lasy, z wyjątkiem tych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych. Zwolnione z tego podatku są też grunty pod wodami powierzchniowymi, nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Osoby fizyczne muszą uiścić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,48 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny i leśny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu).
Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, opłatę podatku rolnego można rozłożyć na cztery raty w przypadku, gdy kwota należności przekracza 100 zł. W przeciwnym razie, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku rolnego

• dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
• dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

Obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Te same terminy uiszczania rat podatku dotyczą właścicieli terenów leśnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku leśnego

- równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,
- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc, stawki określonej wyżej.


Podstawa prawna:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.