Ujmowanie kosztów i przychodów zgodnie z zasadami rachunkowości jest jednym z warunków prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązują tu zasady memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Dość często zdarzają się jednak sytuacje, że pracownicy księgowości mają wątpliwości, do jakiego okresu sprawozdawczego przyporządkować dany nakład, czy powinien on być ujmowany poprzez rozliczenie jednorazowe czy rozłożone w czasie. Przepisy nie dają tu jednoznacznej odpowiedzi.
Zasada współmierności nakazuje ujmować zdarzenia w księgach rachunkowych, przyporządkowując je do właściwego okresu sprawozdawczego. Oznacza to, że trzeba rozliczać w czasie zarówno koszty, jak i przychody. Zasada ta ma oczywiście również przełożenie na aktywowanie kosztów wytworzenia wyrobów, ujmowanie materiałów, które będą dopiero w przyszłości zużyte w działalności, jako zapasy, czy chociażby poprzez naliczanie odpisów amortyzacyjnych przez cały okres użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Znaczenie praktyczne ma także, jak technicznie ewidencjonujemy ponoszenie kosztów, bo wpływa to na wartość pozycji „Zmiana stanu produktów” w rachunku zysków i strat.

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych to RMK czynne