Zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie struktur logicznych sprawozdań finansowych. Ich uczestnicy zwracali uwagę m.in. na brak specyfiki sprawozdań przygotowywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, a także sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Drugi etap, planowany na sierpień, będzie się odnosił do struktur wynikających z rozporządzeń do ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
Prace nad strukturami są związane z przepisami, które mają wejść w życie 1 października. Od tego momentu sprawozdania trzeba będzie przesyłać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej – KAS (w przypadku podatników PIT) i do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w tym rejestrze) w standardzie wymiany danych XML/XSD.
Do tego czasu MF opracuje struktury i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznych.
W trakcie konsultacji przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych wyrazili przekonanie, że resort powinien przygotować dla nich oddzielne struktury logiczne. Powinny one uwzględniać specyfikę ustalanego przez spółdzielnie wyniku finansowego (składającego się z wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wyniku z własnej działalności gospodarczej) oraz zapewnić odpowiednią prezentację funduszów w sprawozdaniu.
Inni uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na brak odniesienia do sytuacji, w której sprawozdanie jest sporządzane w innej walucie niż złoty.
Jedna ze spółek audytorskich zaproponowała, aby do wersji elektronicznej przełożyć wzory sprawozdań zawarte w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Jej zdaniem, trzeba uwzględnić to, że każda jednostka może dostosowywać do swoich potrzeb bilans i inne elementy sprawozdania finansowego, jeśli jest to potrzebne dla lepszego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.