Firma leasingowa będąca właścicielem fragmentu wyciągu narciarskiego musi od tej części uiszczać daninę od nieruchomości, nawet jeśli urządzenie to stoi na gruncie należącym do innego podmiotu – orzekł NSA
Sprawa dotyczyła firmy leasingowej, która za 340 tys. zł kupiła mechanizmy do dwóch orczykowych wyciągów narciarskich i wyleasingowała je spółce cywilnej. Ta ostatnia była częściowo właścicielem, a częściowo dzierżawcą gruntu, na którym działały wyciągi. Wzięła mechanizmy w leasing operacyjny, co pozwalało na użytkowanie urządzeń.
Spór dotyczył tego, czy leasingowane mechanizmy są częścią budowli i przez to są objęte podatkiem od nieruchomości, a także kto ma zapłacić daninę.
Firma leasingowa uważała, że skoro nie ma prawa do gruntu, a jest jedynie właścicielem mechanizmów, to nie płaci podatku od urządzeń. Uważała, że podatnikiem są wspólnicy spółki cywilnej. Co więcej, uważała, że oddane w leasing niebudowlane części techniczne wyciągów narciarskich nie są budowlami i nie pozostają w związku technicznym z budowlanymi częściami wyciągu (takimi jak np. stopy fundamentowe, słupy, podpory). Można mówić co najwyżej o związku użytkowym części budowlanych i niebudowlanych, a nie techniczno-użytkowym – argumentowała. Zwróciła też uwagę na możliwość demontażu mechanizmów stanowiących jej własność.
Burmistrz miasta, a także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu uważały natomiast, że cały wyciąg jest budowlą. Wskazywały na art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), z którego wynika, że wyciągi narciarskie (podobnie jak kolejki linowe) stanowią budowle sportowe.
Twierdziły, że jako budowlę trzeba traktować cały wyciąg narciarski, bez rozróżnienia na części budowlane i niebudowlane. Nawet jeśli niektóre elementy budowlane (np. stopy fundamentowe, słupy, podpory) nie są technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu (silnikami, linami, orczykami, kołami napędowymi), to wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową, umożliwiającą korzystanie z wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem – uważały organy. Podkreślały, że dopiero ta całość, czyli zespół urządzeń przeznaczonych do przewozu osób przy użyciu mechanizmów wyciągowych, składa się na budowlę.
Uznały zatem, że firma leasingowa musi zapłacić podatek od części budowli – wyleasingowanych elementów, bo to ona jest ich właścicielem, a nie leasingobiorca.
Tego samego zdania były WSA we Wrocławiu oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Uznały, że nie ma znaczenia to, iż poszczególne części konstrukcji wyciągu narciarskiego należą do dwóch podmiotów.
Wrocławski sąd orzekł, że możliwość demontażu naziemnych fragmentów wyciągu nie zmienia jego klasyfikacji jako budowli. Wszystkie elementy składające się na wyciąg stanowią całość techniczno-użytkową. Kluczowe są więc wzajemne powiązania funkcjonalne poszczególnych mechanizmów. Każdy element należy więc postrzegać jako część budowli – stwierdził sąd.
Dodał, że nieważne jest to, czy dany element można swobodnie odłączyć od całości, ale czy jest on niezbędny do zapewnienia funkcjonalności użytkowej. Zdaniem WSA, takie fragmenty wyciągu jak: lina holująca, konstrukcje nośne stacji napędowej, podpór pośrednich (oraz ich uzbrojenie) są niezbędne, aby wyciąg mógł służyć przewozowi osób.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka dodała, że już wcześniej sąd kasacyjny orzekał o opodatkowaniu wyciągu narciarskiego jako całości (np. w wyroku z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1353/15). Daniną są więc objęte zarówno elementy trwałe, jak i ruchome, mocowane na podporach i fundamentach.
Sędzia wskazała też, że w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem może być właściciel całości lub części budowli. Jeśli więc można wydzielić odrębne części, a właścicielami są różne podmioty, to muszą one uiścić daninę od swojej części – od jej wartości.
Nie ma tu ryzyka, że dojdzie do podwójnego opodatkowania wyciągu, tj. przez spółkę leasingową i przez spółkę cywilną – dodała sędzia Wrzesińska-Nowacka. Jak orzekł bowiem WSA we Wrocławiu w wyroku z 18 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 1617/14, prawomocny), leasingobiorca nie jest podatnikiem od elementów wziętych w leasing. Daninę od tej części musi zapłacić firma leasingowa.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2184/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia