Fiskus nie ma prawa żądać PIT od wypłat ekwiwalentów za umarzane udziały, gdy nabycie tego prawa jest objęte podatkiem od spadków i darowizn – orzekł NSA.



Chodzi o sytuację, gdy umiera jeden ze wspólników spółki kapitałowej, a umowa wyklucza wejście w to miejsce spadkobiercy. Wówczas udziały nieżyjącego wspólnika zostają umorzone, a spółka wypłaca osobie uprawnionej ich równowartość. Wątpliwości dotyczyły tego, czy wypłata ta jest objęta PIT.
Spółka uważała, że nie musi naliczać i potrącać podatku, bo wypłaty są jedynie realizacją prawa majątkowego, które należy już do spadkobiercy i zostało wcześniej opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że wypłata pieniężnej równowartości umorzonych udziałów podlega PIT. Stwierdził, że podatek od spadków i darowizn był od nabycia prawa do równowartości udziałów, a z chwilą realizacji tego uprawnienia spadkobierca uzyskuje przychód, który podlega PIT.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA orzekły, że taki ekwiwalent podlega wyłącznie podatkowi od spadków i darowizn.
– Skoro roszczenie o wypłatę weszło jako prawo majątkowe do spadku, nie może podlegać ponownemu opodatkowaniu z chwilą wypłaty na rzecz spadkobiercy – wyjaśnił sędzia Stanisław Bogucki.
Tak samo NSA orzekł 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1216/13).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2149/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia