Urząd skarbowy ma trzy lata na doręczenie decyzji ustalającej wysokość daniny od niezgłoszonego w terminie spadku. Jeśli tego nie zrobi, to podatku nie będzie – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.Chodziło o podatnika, który w sierpniu 2009 r. odziedziczył nieruchomość. Powinien był w ciągu miesiąca złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie SD-3 (art. 17a ustawy o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 644). Nie zrobił tego.
W listopadzie 2010 r. uprawomocniło się sądowe postanowienie o nabyciu spadku. Wtedy doszło do odnowienia się obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy. Podatnik pod koniec lutego 2011 r. złożył zeznanie SD-3. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że zaniżono w nim wartość nieruchomości. Poprosił więc biegłego o sporządzenie operatu szacunkowego. W 2015 r. na jego podstawie ustalił w decyzji wysokość należnego podatku.
Rok później podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej (na podstawie art. 247 par. 3 ordynacji podatkowej). Uważał, że rażąco naruszała ona prawo, bo została oparta o wadliwą opinię biegłego, która uwzględniała dane z nieaktualizowanej od lat księgi wieczystej. Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak unieważnienia swojej decyzji, a sprawa trafiła do WSA w Gliwicach.
Sąd zgodził się z podatnikiem, ale z innego powodu. Orzekł, że decyzja fiskusa rażąco naruszyła art. 68 par.1 ordynacji. Wynika z niego, że zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn nie powstaje, jeśli decyzja je ustalająca została doręczona po 3 latach od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Decyzja naczelnika została doręczona w 2015 r., a obowiązek podatkowy odnowił się pięć lat wcześniej.
Sąd nie zgodził się z argumentem fiskusa, że w sprawie powinien być stosowany art. 68 par. 2 ordynacji, który pozwala urzędnikom czekać pięć lat, jeśli „podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego”. Przywołał wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1485/13), w którym wyjaśniono, że 5-letni termin nie ma znaczenia przy odnowieniu obowiązku podatkowego.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 25 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1254/17 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia