Czy można pierwszy raz odliczyć ulgę odsetkową

Bank w 2006 roku udzielił nam kredytu mieszkaniowego na 35 lat. Inwestycja została zakończona w ubiegłym roku. Czy w rozliczeniu za 2008 rok po raz pierwszy odliczymy ulgę odsetkową?

Tak Wprawdzie ulga odsetkowa wygasła z 1 stycznia 2007 r., jednak osoby, które w latach 2002-2006 uzyskały kredyt na cele mieszkaniowe, mogą nadal odliczać od podstawy opodatkowania odsetki. Osoby, które inwestycję mieszkaniową zakończyły w roku 2008 lub zakończą w latach kolejnych, odsetki od kredytu mieszkaniowego odliczają na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że ulgę po raz pierwszy mogą uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym inwestycja została zakończona. Podatnik ma również prawo do odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji. Prawo to można zrealizować zarówno w roku, w którym po raz pierwszy odlicza odsetki, jak i w roku następnym.

Podatnicy rozliczający ulgę po raz pierwszy muszą wypełnić specjalny formularz PIT-2K (oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją) i dołączyć go do zeznania podatkowego składanego wraz z załącznikiem PIT/D.

Należy także pamiętać, że ulga odsetkowa jest ograniczona limitem. Limit na 2008 rok wynosił 212 870 zł. Nie można odliczyć odsetek od kredytu w części przewyższającej tę kwotę. Jeżeli kredyt jest wyższy, należy wyliczyć proporcję. Jeżeli zatem podatnik w 2008 roku zakończył inwestycję mieszkaniową, to w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok może odliczyć od dochodu faktycznie zapłacone odsetki w części przypadającej na kredyt w kwocie 212 870 zł.

Podatnik może korzystać z ulgi do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy, która została zawarta przed 1 stycznia 2007 r., ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r. Z tą datą definitywnie wygasa prawo do ulgi odsetkowej. Jeżeli zatem podatnik zawarł umowę o kredyt mieszkaniowy na 35 lat, to ostatnie odsetki zapłaci w 2041 roku, jednak uprawnienie do odliczania ulgi odsetkowej będzie mu przysługiwało jedynie do końca 2027 roku.

Podstawa prawna

• Art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Czy jest ulga z tytułu oszczędzania w kasie

W ubiegłym roku otworzyłam rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową jednego z banków. Czy obowiązuje jeszcze ulga pozwalająca odliczać wydatki z tytułu oszczędzania w kasie?

Nie Ulga w postaci odliczeń wydatków poniesionych na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej została zniesiona kilka lat temu. W ramach tzw. praw nabytych z ulgi mogą jeszcze korzystać wyłącznie osoby, które przed 1 stycznia 2002 r. nabyły prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat z tytułu systematycznego gromadzenia pieniędzy. Warunkiem zachowania praw do odliczenia jest oszczędzanie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Kwota odliczenia od podatku z tytułu kasy mieszkaniowej za rok podatkowy wynosi 30 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł.

Podstawa prawna

• Art. 4 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509).