W obrocie gospodarczym coraz częściej mamy do czynienia z operacjami wyrażonymi w walutach obcych. Mimo że w ostatnim czasie przepisy prawne nie zmieniły się istotnie, rozliczanie operacji walutowych wciąż nie jest łatwe. Przyjrzyjmy się zatem zasadom ujmowania operacji wyrażonych w walutach obcych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i podatkowego przy założeniu, że nie jest stosowana tzw. metoda rachunkowa w podatku dochodowym.

Przede wszystkim realizując transakcje w walutach obcych, trzeba pamiętać o prawidłowym ich ujęciu i przeliczeniu zarówno na dzień przeprowadzenia transakcji, jak i na dzień bilansowy (w odniesieniu do transakcji nierozliczonych).

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: