Właściciel centrum handlowego, który zwraca najemcy koszty adaptacji lokalu, może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o spółkę, która kupiła centrum handlowe w budowie (było ono dla niej środkiem trwałym). Następnie zawarła umowy najmu poszczególnych lokali, przewidujące adaptację tych pomieszczeń do potrzeb najemców. Każda umowa zakłada, że koszty związane z adaptacją ponosi spółka. W praktyce jednak możliwe było pięć modeli biznesowych. Pierwszy zakładał, że spółka wykonuje prace adaptacyjne na własny koszt, zgodnie z projektem dostarczonym przez najemcę. W pozostałych czterech przypadkach adaptację przeprowadzał najemca, a spółka zwracała mu wydatki.
Spółka uważała, że w pierwszym wariancie może zaliczać wydatki na adaptację do kosztów podatkowych w formie odpisów amortyzacyjnych. W pozostałych chciała je odliczać bezpośrednio od przychodu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się jedynie na odliczanie kosztów ponoszonych bezpośrednio przez spółkę (poprzez odpisy amortyzacyjne). W pozostałych przypadkach odmówił spółce prawa do odliczenia wydatków, bo – jak twierdził – nie można powiązać ich z jej przychodami, a z przychodami najemców. Stwierdził, że wydatki te są zwracane wyłącznie w celu pomniejszenia kosztów najemców.
Spółka przekonywała, że wszystkie ponoszone przez nią koszty są pośrednio związane z uzyskiwaniem przez nią przychodów z najmu, są racjonalne i mają uzasadnienie gospodarcze.
WSA w Warszawie przyznał jej rację. Sędzia Beata Sobocha podkreśliła, że organ podatkowy nie wziął pod uwagę specyfiki działalności prowadzonej przez spółkę. Pominął przede wszystkim to, że umowy najmu mają dać jej przychody, a także przyciągnąć do centrum handlowego kolejnych najemców. – Przychód z najmu osiąga bowiem spółka, a nie najemcy – powiedziała sędzia Sobocha.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 16 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2140/17.