Od niedawna zajmujemy się sprzedażą artykułów spożywczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobieramy opłatę recyklingową za sprzedane torby foliowe. W jaki sposób ewidencjonować pobraną opłatę oraz jej późniejsze uiszczenie w księgach rachunkowych?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od początku 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów zostały obłożone opłatą recyklingową. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 8 grudnia 2017 r. przedsiębiorcy mogą pobierać od klientów 20 gr za jedną foliówkę. Uwaga! Bezpłatne pozostały tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów – pod warunkiem, że są używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzyw, owoców, mięso itp.).
Pobrana przez sklepy opłata recyklingowa stanowi dochód państwa, a przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wniesienia do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Tak więc opłaty pobrane w tym roku będą musiały zostać przekazane do 15 marca 2019 r. Przy czym obecne przepisy nie określają konkretnej jednostki budżetu państwa, na konto której przedsiębiorca będzie musiał przelać pieniądze.
Pobraną opłatę recyklingową odnosi się w koszty bilansowe zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa w ustawie o rachunkowości. W świetle tego przepisu naliczoną opłatę ujmuje się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym tego roku, którego dotyczy – bez względu na to, że jej zapłata następuje w roku następnym. Warto, aby jednostka ustalała tę opłatę za każdy miesiąc sprzedaży, co usprawni rozliczenie roczne z budżetem państwa z tego tytułu.
Dla celów podatku dochodowego pobrana od klientów opłata recyklingowa za torby foliowe stanowi dla przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego przychód. Równocześnie wniesiona opłata recyklingowa jest dla niego też kosztem uzyskania przychodów. Uwaga! Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłata recyklingowa stanowi przychód podatkowy z chwilą jej pobrania. Do kosztów uzyskania przychodów będzie mogła natomiast zostać zaliczona z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego.
Pobrana opłata recyklingowa może zostać ujęta w ewidencji księgowej w sposób następujący:
1. Przychód ze sprzedaży toreb foliowych:
● kwota brutto Wn konto 10-1 „Kasa” (opcjonalnie w zależności od sposobu uregulowania należności konto 13-9 „Inne środki pieniężne w drodze”, konto 24 „Pozostałe rozrachunki” – należności uregulowane kartami kredytowymi, konto 20-0 „Rozrachunki z odbiorcami” – należność na podstawie faktur;
● kwota netto Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”;
● podatek Vat Ma konto 22-0 „Vat należny”.
2. Wz – rozchód sprzedanych toreb foliowych:
● Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu”;
● Ma konto 33 „Towary”.
3. PK – naliczenie opłaty recyklingowej :
● Wn konto 40-3 „Podatki i opłaty”;
● Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.
4. WB – uiszczenie opłaty recyklingowej do budżetu w terminie do 15 marca następnego roku:
● Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”;
● Ma konto 13-0 „Rachunek bankowy”.
Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury) nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w prosty sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za jedną sztukę torby (0,20 zł). Nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb foliowych.
PRZYKŁAD
Sprzedaż
Jednostka handlowa w kwietniu 2018 r. sprzedała 2000 szt. toreb foliowych z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów w cenie 0,25 zł brutto za 1 szt. Pobrana opłata recyklingowa w wysokości 0,20 zł wraz z doliczonym VAT 23 proc. została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia do schematu
1. KP – wpłata utargu z tytułu sprzedaży toreb foliowych za miesiąc marzec 2018 r.:
a) kwota brutto 500 zł: strona Wn konto 10-0 „Kasa”;
b) kwota netto 400 zł: strona Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”;
c) podatek Vat 100 zł: strona Ma konto 22-0 „Vat należny”.
2. Wz – rozchód sprzedanych toreb foliowych kwota 400 zł: strona Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu” oraz strona Ma konto 33 „Towary”.
3. PK – naliczenie opłaty recyklingowej kwota 400 zł (2000 szt. x 0,20 zł/szt.): strona Wn konto 40-3 „Podatki i opłaty (w analityce: opłata recyklingowa) oraz strona Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: opłata recyklingowa).
Podstawa prawna
Ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.).
Rozporządzenie ministra środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. poz. 2389)
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395).
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).