X spółka z o.o., podatnik VAT czynny i polski rezydent podatkowy, działa na rynku od 2008 r. Nieposiadająca statusu małego podatnika CIT spółka dokonuje sprzedaży oprogramowania wytworzonego we własnym zakresie. Jest ono zbywane zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przy czym zgodnie z warunkami udzielania licencji klient może zakupić oprogramowanie w formie licencji ograniczonej czasowo. Sprzedaż ta jest dokumentowana fakturą zawierającą informację dotyczącą okresu korzystania z licencji. Przy czym spółka wprowadziła do sprzedaży oprogramowanie ograniczone czasowo na okres 360 dni. Umieszczony na płycie CD lub DVD program komputerowy jest zabezpieczony tzw. kluczem sprzętowym, który jest programowany na 360 dni od daty zakupu oraz dodatkowych 5 dni – na dostarczenie produktu. Klient zawsze otrzymuje najnowszą wersję programu bez dodatkowych kosztów. Klucz po upływie 365 dni przestaje być aktywny. Klient korzystający z oprogramowania spółki X musi co pewien czas połączyć się z internetem, aby zweryfikować klucz sprzętowy. Jeśli tego nie zrobi, klucz jest blokowany, co uniemożliwia korzystanie z oprogramowania. W takiej sytuacji należy się skontaktować z działem technicznym X. Zakup kolejnej licencji czasowej nie jest w żaden sposób uzależniony od momentu wygaśnięcia poprzedniej. Wykupienie nowej licencji czasowej jest traktowane jako odrębna sprzedaż, na którą zostanie wystawiana faktura określająca następny okres korzystania z licencji. Klient ma możliwość wykupienia kolejnej licencji w dowolnym momencie, przy czym nie ma takiego obowiązku. Płatność za oprogramowanie ograniczone czasowo jest realizowana w formie przedpłaty, gotówki, pobrania kurierskiego lub odroczonego przelewu. Klient ma możliwość rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Jak rozliczyć VAT i CIT od sprzedaży tego oprogramowania komputerowego (licencja czasowa), w przypadku gdy płatność została uregulowana jednorazowo przedpłatą przed wydaniem oprogramowania z kluczem, jak np. miało to miejsce w przypadku sprzedaży na rzecz firmy A (podatnik VAT czynny). Wtedy 10 maja 2018 r. klient zapłacił całość ceny (tj. 1230 zł, w tym kwota netto: 1000 zł i VAT: 230 zł), a faktura została wystawiona 11 maja 2018 r. Płyta CD z oprogramowaniem wraz z kluczem sprzętowym została zaś wydana 14 maja 2018 r. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne, a rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.
CIT
Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych (z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT) uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast nie zalicza się do przychodów należnego podatku od towarów i usług (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT). Nie zalicza się do nich także pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (zob. art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT). Dlatego w analizowanej sprawie przychodem ze sprzedaży oprogramowania firmie A będzie cała uzyskana cena netto, tj. bez VAT, tj. kwota 1000 zł. VAT w wysokości 230 zł nie stanowi przychodu.
Za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.
W przypadku opisanej sprzedaży oprogramowania komputerowego (licencja czasowa) firmie A, przychód należy rozpoznać z chwilą otrzymania przedpłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty – w analizowanej sprawie jest to całość ceny). Tu warto zwrócić uwagę na interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.18.2018.2.MC.
Spółka przychody z tytułu sprzedaży licencji czasowej firmie A w wysokości 1000 zł powinna rozpoznać 10 maja 2018 r. i uwzględnić przy obliczaniu zaliczki na CIT za maj 2018 r.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka powstała w 2008 r. i nie posiada statusu małego podatnik CIT, a zatem właściwa stawka CIT dla niej wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania (stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).
Na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, iż uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego oprogramowania firmie A przychód odpowiada podstawie opodatkowania, a zatem należny podatek CIT od tej sprzedaży wyniesie 190 zł (1000 zł x 19 proc.).
VAT
Udzielenie ograniczonej czasowo licencji na program komputerowy stanowi odpłatne świadczenie usług (w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).
Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia – do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).
Dla usługi sprzedaży oprogramowania w formie licencji ograniczonej czasowo, dla której nie zostały określone następujące po sobie terminy płatności i rozliczeń, obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wykonania usługi. W przypadku sprzedaży oprogramowania firmie A momentem wykonania usługi jest przekazanie klientowi oprogramowania wraz z kluczem ochrony programu, ponieważ w tym momencie klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania, a więc otrzymuje istotę nabywanego świadczenia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nabywca, tj. spółka X, przed wydaniem tego oprogramowania otrzymała zapłatę w całości. W przypadku sprzedaży oprogramowania komputerowego (licencja czasowa), gdy płatność została uregulowana jednorazowo przedpłatą przed wydaniem oprogramowania z kluczem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania przedpłaty stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Warto w tym zakresie zapoznać się z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.28.2018.1.AS.
Z tytułu sprzedaży przedmiotowego oprogramowania komputerowego firmie A spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w dacie otrzymania zapłaty, tj. 10 maja 2018 r.
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (zob. art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie podstawą opodatkowania jest kwota netto, tj. 1000 zł.
Do przedmiotowej licencji na program komputerowy spółka powinna zastosować podstawową stawkę VAT, wynoszącą aktualnie 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Należy VAT od sprzedaży oprogramowania firmie A wyniesie zatem 230 zł (1000 zł x 23 proc.).
Schemat rozliczenia przez spółkę sprzedaży oprogramowania komputerowego*
1 . JAKI PODATEK NALEŻAŁOBY ZAPŁACIĆ:
CIT
podatek: 190 zł (1000 zł x 19 proc.)
VAT
podatek należny: 230 zł (1000 zł x 23 proc.)
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
CIT
Nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinna jednak uwzględnić przychody w wysokości 1000 zł przy obliczeniu zaliczki na CIT za maj 2018 r. podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8
VAT-7
W poz. 20 deklaracji VAT-7 za maj 2018 r. spółka powinna wykazać podatek należny w wysokości 230 zł, a w poz. 19 tej deklaracji VAT-7 podstawę opodatkowania w kwocie 1000 zł.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
CIT-8: do 1 kwietnia 2019 r. (31 marca to niedziela)
VAT-7: do 25 czerwiec 2018 r.**
JPK_VAT(3): 25 czerwiec 2018 r.**
* w schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności
** w formie elektronicznej