Obowiązek podatkowy w VAT od licencji na oprogramowanie komputerowe, za którą jest pobierana jednorazowa opłata, powstaje z chwilą wykonania usługi, czyli wdrożenia aplikacji u klienta – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki udzielającej licencji na korzystanie z oprogramowania wspierającego procesy biznesowe w działach personalnych. Klienci kupują dostęp do aplikacji, a w praktyce licencję do korzystania z niej przez określoną liczbę użytkowników.
Wdrożenie i udostępnienie aplikacji trwa średnio 2–3 tygodnie, a klient korzysta z licencji przez czas określony (zwykle 12 miesięcy) lub nieokreślony.
Spółka wystawia fakturę sprzedaży w dniu zakończenia prac konfiguracyjnych i przygotowania aplikacji do korzystania przez klienta (lub w ciągu kilku kolejnych dni).
Wykazana na fakturze data wykonania usługi jest datą zakończenia prac konfiguracyjnych.
Spółka podkreśliła, że zapłata za licencje następuje po wdrożeniu i udostępnieniu aplikacji. Terminy płatności zależą od umowy z klientem i wynoszą od 3 do nawet 90 dni, licząc od dnia wystawienia faktury.
Spółka uważała zatem, że usługa zostaje wykonana w momencie zakończenia prac konfiguracyjnych i udostępnienia aplikacji klientowi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był natomiast zdania, że spółka świadczy usługi o charakterze ciągłym. Argumentował, że usługa licencyjna polega na udzieleniu prawa do korzystania z programu komputerowego (aplikacji) przez określony czas.
Uznał zatem, że spółka otrzymuje całą zapłatę jeszcze przed wykonaniem usługi, bo momentem jej wykonania jest dzień zakończenia umowy. W umowach zawartych przez spółkę na czas określony miałby to być ostatni dzień trwania umowy, natomiast w umowach na czas nieokreślony termin zakończenia usługi byłby nieznany.
Organ stwierdził więc, że skoro płatność jest jedna (po zawarciu umowy, ale przed wykonaniem usługi), a momentem wykonania usługi jest dzień zakończenia umowy, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.
WSA w Krakowie zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że w przypadku usług udzielania licencji obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi. Jeśli jednak przed jej świadczeniem zostanie uiszczona całość lub część należnej zapłaty, to z tą chwilą powstanie obowiązek podatkowy (w części odnoszącej się do otrzymanej kwoty).
Sąd podkreślił, iż spółka wyraźnie wskazała, że płatność nie nastąpi przed wykonaniem usługi, tylko po jej zakończeniu. A zatem obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – orzekł WSA.
Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że w świetle opisanego stanu faktycznego działalność spółki kończy się na udzieleniu licencji i zakończeniu prac wdrożeniowych aplikacji. Spółka nie wykonuje dodatkowych czynności po wdrożeniu aplikacji. A zatem sprzedaż licencji nie będzie usługą ciągłą, tylko jednorazową.
– Nie możemy więc powiedzieć, że płatność następuje przed wykonaniem usługi – powiedział sędzia Wiatrowski.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2319/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia