Student akademii muzycznej, wyróżniony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, musi podzielić się nagrodą z fiskusem – wynika z wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Jak wyjaśnił sędzia Jerzy Płusa, art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy o PIT zwalnia z podatku tylko te świadczenia dla uczniów i studentów, które są przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Gdy nagrody są wypłacane na podstawie przepisów innych ustaw, to zwolnienia nie ma. Sędzia przyznał, że takie rozróżnienie jest nieuzasadnione, ale – jak powiedział – w obecnym stanie prawnym sąd nie może orzec inaczej, bo zastąpiłby ustawodawcę.
Chodziło o studenta akademii muzycznej, który dostał 20 tys. zł nagrody od ministra kultury i dziedzictwa narodowego za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Uważał, że nie powinien płacić od niej podatku, bo – jak twierdził – otrzymana przez niego nagroda niczym nie różni się od stypendium za wyniki w nauce i w związku z tym powinna być objęta zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT.
Reklama
Dyrektor izby skarbowej zwrócił jednak uwagę, że nagroda została przyznana na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). Ustawa ta nie należy do przepisów o systemie oświaty i w związku z tym podatkowe zwolnienie nie przysługuje.
Student przegrał także w sądach obu instancji. WSA w Krakowie wskazał, że zwolnienie jest wtedy, gdy spełnione są łącznie trzy warunki: świadczenie jest przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty i prawa o szkolnictwie wyższym, jego beneficjentem jest osoba ucząca się, a pieniądze pochodzą z budżetu państwa, budżetu samorządu lub ze środków własnych szkoły bądź uczelni. W tej sprawie nie został spełniony pierwszy z tych warunków – stwierdził WSA.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jerzy Płusa wskazał, że art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT wyraźnie wskazuje, iż podstawą świadczenia musi być jedna z dwóch wymienionych w nim ustaw. W przeciwnym razie zwolnienie nie przysługuje, a tak zawężonego przepisu nie można zinterpretować na korzyść podatnika.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1006/16.