Nawet jeśli konkurs organizuje i wygrane wydaje agencja marketingowa, to i tak podatek powinien rozliczyć zlecający. Tak uważa fiskus. Innego zdania był pod koniec 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Stanowisko organów podatkowych potwierdza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca br. (nr 0114-KDIP3-2.4011.22.2018.2.AK1).
Z pytaniem wystąpiła agencja marketingowa, która w imieniu klientów organizuje i przeprowadzać konkursy oraz wydaje nagrody. Wyjaśniła, że wynagrodzenie wypłacane przez zleceniodawcę obejmuje opłatę za organizację i koszt zakupionych nagród.
Reklama
Agencja chciała się upewnić, kto ma obowiązek rozliczyć PIT zwycięzców (czyli pobrać od nich i wpłacić do urzędu skarbowego zryczałtowany 10-proc. podatek dochodowy) bądź sporządzić informację PIT-8AR. Czy ma to zrobić agencja, czy jej klient, czyli podmot zlecający jej organizację konkursu i wydanie nagród?
Agencja była przekonana, że obowiązki te spoczywają na niej. Tłumaczyła, iż organizując konkurs, działa we własnym imieniu, składając publiczne przyrzeczenie przyznania nagrody (w rozumieniu art. 919 par. 1 kodeksu cywilnego). Wprawdzie koszty nagród w ostatecznym rozrachunku ponosi zleceniodawca, ale – jak twierdziła agencja – nie jest on stroną ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Powołała się również na art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. Na tej podstawie płatnicy (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) muszą pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Reklama
Dla fiskusa ważne kto płaci
Z jej stanowiskiem nie zgodził się jednak dyrektor KIS. Wyjaśnił, że żaden przepis ustawy o PIT nie wymaga, aby świadczenie miał wykonać lub pieniądze postawić do dyspozycji podmiot, który jest płatnikiem. Podkreślił, że zawierając umowy, agencja nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego.
Dlatego uznał, że w tym wypadku płatnikiem jest zlecający, ponieważ to on jest inicjatorem i finansującym przedsięwzięcie, łącznie z nagrodami. – Płatnikiem jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród – wyjaśnił dyrektor KIS.
Utrata zwolnienia
– Takie stanowisko uniemożliwia stosowanie zwolnień w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, gdy nagroda nie przekracza dwóch tysięcy złotych – komentuje interpretację Tobiasz Szczęsny, doradca podatkowy i starszy konsultant w GekkoTaxens. Wskazuje, że art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT mówi o organizowaniu i ogłaszaniu konkursów oraz gier. Natomiast zleceniodawca jako płatnik nie jest faktycznym organizatorem konkursu i to nie on go ogłasza.
– Idąc dalej, może to prowadzić do powstania zaległości podatkowej u zleceniodawcy konkursu – zwraca uwagę ekspert.
Podkreśla jednak, że interpretacja fiskusa może się zmienić po wyrokach sądów administracyjnych, z tym że kluczowe będą rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Na razie w połowie grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wypowiedział się inaczej niż fiskus (sygn. akt III SA/Wa 3890/16). Według sędziów pojęcie „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawie o PIT, należy rozumieć dosłownie, czyli właśnie jako faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Analogicznie należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne – podkreślił WSA.
Dlatego, zdaniem sądu, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne zwycięzcom, czyli agencja. To na niej zatem ciąży obowiązek rozliczenia PIT od nagród, a tym samym także zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.