Podatnicy regulujący należności względem fiskusa w urzędzie za pomocą terminala nie będą już obciążani dodatkowymi opłatami.
Korzystne dla podatników zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw (w tym ordynacji podatkowej), którą rozpatrzył już Senat.
Przepisy pozwalające płacić podatek kartą funkcjonują od 2016 r. Urzędom skarbowym umożliwiono jednocześnie zlecanie kasowej obsługi podatników wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Zmiany te miały przyczynić się do zmniejszenia liczby punktów obsługi kasowej, przyjmujących wpłaty gotówkowe w urzędach skarbowych. Zapłata podatku kartą płatniczą ma jednak dla podatnika tę wadę, że jest on obciążany kosztami opłat i prowizji, co wynika z art. 60 par. 2a–2c ordynacji podatkowej.
– Zobowiązanie podatkowe musi być uiszczone w całości i nie może być pomniejszone o opłatę od transakcji bezgotówkowych. Z tego względu koszty te były przenoszone na podatników w formie swoistego surchargeu – wyjaśnia nam przedstawiciel sektora bankowego. W przypadku sklepów i punktów usługowych surcharge nie występuje. Obciążanie dodatkowymi kosztami klientów korzystających w urzędach skarbowych z terminali było więc dla nich czymś nowym i mogło zniechęcać do tej formy płatności. Teraz te opłaty zostają zniesione.
W obsłudze punktów kasowych urzędów skarbowych wyspecjalizowała się spółka Monetia, która ma swoje okienka w prawie 170 takich placówkach. Od przedstawiciela firmy dowiedzieliśmy się, że tylko w marcu, w urzędach obsługiwanych przez spółkę zapłacono podatek kartą płatniczą 10 434 razy, na kwotę ponad 4,87 mln zł.
W całej Polsce korzystanie z terminali płatniczych jest możliwe w 358 punktach kasowych znajdujących się w urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych wraz z oddziałami celnymi oraz w delegaturach urzędów celno-skarbowych. Na tę liczbę składają się zarówno punkty zastępczej obsługi kasowej, prowadzone w urzędach skarbowych m.in. przez Monetię (żaden z US nie pma własnej obsługi kasowej), jak i punkty obsługi własnej, np. do obsługi należności z opłat celnych.
Kto może płacić podatek kartą? Przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale także mikroprzedsiębiorcy. Jak wyjaśniło nam Biuro Prasowe Krajowej Administracji Skarbowej, kartą płatniczą można płacić zarówno podatki stanowiące dochód budżetu państwa (np. PIT, VAT), jak i gminy (np. podatek od spadków i darowizny, podatek od czynności cywilnoprawnych). Osoby fizyczne mogą również regulować kartą podatek od nieruchomości, o ile rada gminy dopuściła taką możliwość w uchwale.
Po zmianach w ordynacji, obsługa transakcji bezgotówkowych w urzędach – z punktu widzenia podatnika – będzie bezkosztowa. Koszty zmian będą musiały natomiast ponieść firmy zajmujące się obsługą rozliczeń w urzędach, takie jak Monetia. Rozliczenie między urzędami a operatorem terminali będzie się odbywać na podstawie odrębnych umów.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 22 marca 2018 r. – po głosowaniu w Senacie przekazana z powrotem do Sejmu