Aby skorzystać z podwyższonych kosztów, musi być wyodrębniona część związana z przeniesieniem praw autorskich oraz pozostała część związana z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpił audytor wewnętrzny, który pracuje na uczelni. Wyjaśnił, że podczas jego pracy powstają dzieła w postaci sprawozdań oraz inne dokumenty o charakterze indywidualnych ocen i decyzji. Podkreślał też, że każde zadanie audytowe ma charakter twórczy. Dlatego, w swojej ocenie, jest przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy (Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Audytor tłumaczył też, że czas pracy i wykonanych czynności udokumentowany jest w sprawozdaniach rocznych zatwierdzanych przez pracodawców i przesyłanych do komitetów audytu wewnętrznego odpowiednich ministerstw. Z tego powodu, jego zdaniem, przez lata pracy mógł stosować podwyższone koszty dla twórców.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że podwyższone koszty można stosować, jeżeli zostało wypłacone wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. „Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno więc wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona kwotowo część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu” – podkreślił.
Dodał, że przez wyodrębnienie honorarium nie można uznać sytuacji, w której określa się je jako procent ogólnego czasu pracy. Jednocześnie dyrektor KIS zaznaczył, że nie może przesądzić, czy audytor wewnętrzny faktycznie jest twórcą.
Przypomniał też, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zmiana przepisów o podwyższonych kosztach. Zostały w nich określone rodzaje działalności, które trzeba wykonywać, aby skorzystać z preferencji. Należy jednak pamiętać, że do rozliczenia z fiskusem za 2017 r. stosuje się dotychczasowe przepisy.
Interpretacja dyrektora KIS z 26 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.51.2018.2.KK.