17 grudnia 2017 r. sprzedaliśmy towar. W związku z reklamacją nabywcy na początku stycznia 2018 r. przyznaliśmy rabat i wystawiliśmy fakturę korygującą. Na początku lutego nabywca wystąpił z kolejną reklamacją i zgłosił chęć zwrotu nabytego towaru. Zamierzamy się na to zgodzić, w związku z czym będziemy musieli wystawić fakturę korygującą, dokumentującą zwrot towaru. Czy na tej fakturze należy podać cenę towaru wskazaną na fakturze pierwotnej, czy na pierwszej fakturze korygującej?
Faktury korygujące wystawiane są w przypadkach określonych w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Takie faktury są stosowane m.in. w przypadkach, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatu (zob. art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).
Nie ma przy tym przeszkód, aby do jednej faktury pierwotnej wystawione były dwie lub więcej faktury korygujące. W takich przypadkach kolejne faktury korygujące powinny dotyczyć co do zasady danych wskazanych na fakturze pierwotnej, a nie wskazanych na wcześniej wystawionych fakturach korygujących. Od zasady tej istnieje jednak wyjątek, który dotyczy skorygowanych wcześniej danych – w tym zakresie, wystawiając kolejne faktury korygujące, należy uwzględniać skorygowane dane. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 października 2012 r. (nr IPTPP4/443-467/12-5/ALN) czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2014 r. (nr ITPP3/443-234/14/MD). Jak czytamy w pierwszej z nich: „Jeśli istnieje potrzeba wystawienia kolejnej faktury korygującej, korekta ta powinna zawsze odwoływać się do danych na fakturze pierwotnej, a nie do wystawionej wcześniej faktury korygującej. Gdy kolejna faktura korygująca zmienia tę samą pozycję faktury VAT jak poprzednia, to należy uwzględnić skorygowane już wcześniej dane, gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru. Należy wskazać, iż jeśli faktura korygowana jest wielokrotnie, na kolejnych fakturach powinien być wskazany numer i data faktury pierwotnej”.
Mając to na uwadze, zauważyć należy, że w przedstawionej sytuacji przedmiotem korekty będą – częściowo – pozycje wcześniej skorygowane. W konsekwencji na wystawianej obecnie fakturze korygującej należy wskazać cenę skorygowaną, tj. po uwzględnieniu przyznanego w styczniu 2018 r. rabatu. Odpowiednie zastosowanie ma do wskazanej sytuacji ww. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2014 r. Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że: „W przypadku wystawienia kolejnej faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru do skorygowanej wcześniej z tytułu udzielenia rabatu faktury sprzedaży, na kolejnej korekcie musi być wskazany numer i data wystawienia faktury pierwotnej oraz muszą zostać uwzględnione skorygowane już wcześniej dane (udzielony rabat), gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru”.
Podstawa prawna
Art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).