Zastosowanie się podatnika do interpretacji powinno go szeroko chronić – zarówno przed zapłatą podatku i odsetek, jak i przed odmową zwrotu VAT – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki, która nabyła centrum handlowe. Jeszcze przed transakcją spółka uzyskała interpretację indywidualną, która potwierdzała jej prawo do odliczenia VAT w związku z tą transakcją. Po jej przeprowadzeniu spółka wystąpiła więc o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Organ podatkowy odmówił, tłumacząc, że spółka nie nabyła poszczególnych aktywów, tylko zorganizowaną część przedsiębiorstwa. A to nie podlega opodatkowaniu, więc spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego – stwierdził organ.
Co więcej, odmówił spółce ochrony wynikającej z uzyskanej przez nią interpretacji. Wyjaśnił, że zastosowanie się do interpretacji chroni podatnika jedynie przed zapłatą podatku i odsetkami za zwłokę, ale nie gwarantuje prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku.
Spółka uważała inaczej. Była zdania, że ochrona wynikająca z uzyskanej interpretacji indywidualnej rozciąga się również na prawo do zwrotu VAT.
Rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zgodził się z nią, że zastosowanie się podatnika do interpretacji powinno chronić go szeroko – zarówno przed zapłatą podatku i odsetek, jak i przed odmową zwrotu VAT.
Sąd nie zajmował się natomiast meritum sprawy. Nie rozstrzygał, czy centrum handlowe powinno zostać zaklasyfikowane jako zespół aktywów czy jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Wyrok jest nieprawomocny.
OPINIA
Sąd przywrócił moc ochronną interpretacji
Marta Pabiańska dyrektor w PwC / Dziennik Gazeta Prawna
Należy mieć nadzieję, że orzeczenie WSA położy kres dotychczasowej praktyce organów podatkowych. W ostatnim czasie bowiem nie tylko nagminnie kwestionowały prawo do zwrotu VAT od nabycia nieruchomości komercyjnych. Twierdziły też, że interpretacje indywidualne chronią podatników jedynie przed faktyczną zapłatą podatku należnego, natomiast nie mogą dawać mu gwarancji otrzymania zwrotu podatku VAT. To bardzo negatywnie odbijało się na całym rynku nieruchomości, powodowało duże poczucie niepewności i podważało w istocie sens występowania o interpretacje zabezpieczające skutki podatkowe planowanych transakcji nieruchomościowych.
Z ekonomicznego punktu widzenia odmowa zwrotu VAT oznaczałaby zniweczenie efektywności finansowej całej inwestycji. W takich przypadkach nadrzędny charakter powinna mieć zasada nieszkodzenia. Powinna ona zapewniać podatnikowi kompleksową ochronę co do skutków działań, co do których miał on prawo oczekiwać – na podstawie uzyskanej interpretacji – iż są zgodne z prawem.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 20 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1896/17.