Jeśli decyzję w sprawie VAT wydał dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, to odwołanie złożone przez wyrejestrowaną zagraniczną spółkę powinno było trafić do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a nie na Pomorzu.
To sedno wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodziło o przepisy sprzed powstania Krajowej Administracji Skarbowej (co nastąpiło 1 marca 2017 r.), gdy działały jeszcze urzędy kontroli skarbowej (UKS). Istniało jednak ryzyko, że odwołania od decyzji UKS mogły zostać rozpatrzone przez niewłaściwego dyrektora izby, a to oznaczałoby, że są nieważne (art. 247 par.1 pkt 1 ordynacji podatkowej).
Chodziło o nieobowiązujący już dziś art. 26 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.), który mówił, że „od decyzji organu kontroli skarbowej służy odwołanie do właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej – jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, odwołanie służy do dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej właściwego ze względu na siedzibę urzędu kontroli skarbowej, którego dyrektor wydał decyzję”.
Wątpliwości powstały na tle sprawy portugalskiej spółki. W chwili rozpoczęcia kontroli była ona zarejestrowana dla celów VAT w Polsce, ale w trakcie postępowania wyrejestrowała się. Kontrolujący ją dyrektor UKS w Szczecinie wydał decyzję, z którą spółka się nie zgadzała. Złożyła więc odwołanie za pośrednictwem kontrolującego ją dyrektora UKS. Urzędnicy przekazali je do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Uznali bowiem, że to on jest właściwy do zajęcia się sprawą. Taki wniosek wyciągnęli z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Co prawda przepis ten mówi tylko, że organem właściwym w sprawie VAT dla podatnika niemającego siedziby w Polsce jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Urzędnicy wyciągnęli jednak z tego wniosek, że organem odwoławczym dla spółki powinien być jego zwierzchnik – dyrektor IS w Warszawie.
Spółka się z tym nie zgadzała, uważała, że skoro utraciła status podatnika VAT, to nie mogą być do niej stosowane przepisy tej ustawy. Twierdziła, że właściwym do rozpatrzenia jej odwołania był dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, nadzorujący działania szczecińskiego UKS, który wydał decyzję.
Nie zgodził się z tym NSA we wczorajszej uchwale. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek wyjaśniła, że w takiej sytuacji właściwym organem odwoławczym był dyrektor izby właściwy dla kontrolowanego, a nie dla siedziby UKS, który wydał decyzję. Bez znaczenia jest to, że spółka nie była już podatnikiem VAT. I tak do jej rozliczeń w zakresie VAT należało stosować przepisy tej ustawy.
ORZECZNICTWO
Uchwała NSA z 26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 6/17.