X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT ,w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Zatem kosztem uzyskania przychodów będzie taki wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:
- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
- został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
- został właściwie udokumentowany,
- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Wynikające z regulaminu wynagradzania dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników (kolonii) stanowi koszty pracownicze i jako takie może być kosztem uzyskania przychodów. Spółka może zatem zaliczyć do nich poniesione wydatki na ten cel w łącznej wysokości 15 000 zł.
UWAGA:
W analizowanej sprawie wypoczynek dla dzieci pracowników był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Poniesione z tego tytułu wydatki nie noszą zatem znamion działalności socjalnej wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT.
Stosownie do art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o CIT (w tym przychody ze stosunku pracy), wypłacane przez zakład pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.
W analizowanej sprawie dofinansowania dotyczące wypoczynku dzieci, zakończonego najpóźniej 11 lutego 2018 r. (w łącznej wysokości 15 000 zł), zostały przelane na rachunki bankowe pracowników 25 lutego 2018 r. – zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania. Zostały one zatem wypłacone w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy i spółka ABC może je uznać za koszty uzyskania przychodów w lutym 2018 r.
Przekazane pracownikom ze środków obrotowych spółki dofinansowanie do wypoczynku zimowego ich dzieci w łącznej wysokości 15 000 zł nie jest objęte VAT.
PIT – obowiązki płatnika
Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody, m.in. ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Przychodem ze stosunku pracy są zatem wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u pracownika powstaniem przysporzenia majątkowego, mającego swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy.
Dla pracownika dofinansowanie otrzymane do wypoczynku niepełnoletnich dzieci (np. podczas ferii) stanowi przychód ze stosunku pracy. Dofinansowanie to jest bowiem przyznawane w związku z istniejącym stosunkiem pracy pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. W analizowanej sprawie u każdego z 10 pracowników, który otrzymał to dofinansowanie, powstanie przychód w wysokości 1500 zł, w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika/pracownika stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, tj. w dacie ich przelewu na konta pracowników 25 lutego 2018 r.
Należy jednak zwrócić uwagę, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.), wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.
Zatem dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników podlegają zwolnieniu od PIT, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- wypoczynek jest zorganizowany,
- organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
- wypoczynek ma formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
- dopłata dotyczy uczestniczących w wypoczynku dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18. roku życia.
Warto w tym zakresie poznać interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.338.2017.1.BK.
W analizowanej sprawie są spełnione warunki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT do dofinansowania do zorganizowanego w formie ferii wypoczynku (organizator jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży) niepełnoletnich dzieci pracowników sfinansowanego ze środków obrotowych pracodawcy w kwocie 1500 zł dla każdego uprawnionego pracownika.
Zatem otrzymane ze środków obrotowych pracodawcy przez uprawnionych pracowników dofinansowanie do wypoczynku zimowego ich dzieci, w wysokości 1500 zł, korzysta ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT. W konsekwencji spółka nie pobiera od tych świadczeń jako płatnik zaliczki na podatek PIT od przychodów ze stosunku pracy. Wartości tego dofinansowania spółka nie uwzględnia także przy sporządzeniu PIT-11 oraz PIT-4AR.
Schemat rozliczenia przez spółkę dofinansowania do wypoczynku zimowego dzieci pracowników*
1. JAKI PODATEK NALEŻY ZAPŁACIĆ:
CIT:
przychody: nie wystąpią
koszty uzyskania przychodów: 15 000 zł
VAT: przedmiotowe dofinansowanie jest neutralne na gruncie VAT
PIT: przedmiotowe dofinansowanie stanowi dla otrzymujących je pracowników przychód ze stosunku pracy zwolniony z PIT, a zatem na spółce nie ciążą obowiązki płatnika
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
CIT: nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, spółka powinna jednak uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości 15 000 zł przy obliczeniu zaliczki na podatek CIT za luty 2018 r. podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 po stronie kosztów
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
CIT-8: do 1 kwietnia 2019 r. (31 marca 2019 r., to niedziela).
* w schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200).
Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).