Pracodawca wypłaca pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dofinansowanie do wypoczynku dzieci w okresie ferii. Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego rachunku lub faktury, tj. dokumentu potwierdzającego pobyt dziecka z rodzicami m.in. w gospodarstwie agroturystycznym. Znaczenia nie ma ani długość trwania wypoczynku (pobyt weekendowy, tygodniowy), ani wiek dziecka. Podatnik chce jednak wiedzieć, czy wypoczynek dziecka wraz z rodzicami w gospodarstwie agroturystycznym można uznać za wypoczynek zorganizowany, w przypadku którego dofinansowanie jest zwolnione z PIT.
Zasady określa w tym wypadku art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim wolne od PIT są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, do pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18. Chodzi o dopłaty z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodne z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości. Dopłaty z innych źródeł są zwolnione z PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że aby można było skorzystać ze zwolnienia okreś- lonego w art. 21 ust. 1 pkt 78, muszą zostać spełnione łącznie warunki określone w ustawie. A mianowicie: wypoczynek ma mieć formę zorganizowaną, jego organizatorem ma być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, a forma wypoczynku nie może odbiegać swoim charakterem od wymienionych w ustawie (wczasy, kolonie, obozy itd.).