Szpital, który wypłaca ofiarom błędów lekarskich rentę, odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, nie tylko nie zaliczy tych wydatków do swoich kosztów podatkowych, ale jeszcze zapłaci od tych pieniędzy CIT – wynika z dwóch interpretacji dyrektora KIS.
Chodziło o placówkę medyczną, która była obowiązkowo ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Z polisy pokrywana była jednak tylko część roszczeń. Pacjenci niejednokrotnie występowali do sądów o przyznanie wyższych odszkodowań, rent bądź zadośćuczynienia z tytułu zawinionych błędów medycznych. Szpital wypłacał je z własnej kieszeni. Uważał, że kwoty te, wypłacone wskutek prawomocnej przegranej, należy traktować jako wydatek na cele statutowe. W tej części zatem dochód szpitala powinien być zwolniony z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Co więcej, szpital zamierzał zaliczyć je do swoich kosztów uzyskania przychodu. Argumentował, że błędy medyczne są nierozerwalnie związane z prowadzoną przez niego działalnością leczniczą i towarzyszącym jej ryzykiem.
Dyrektor KIS nie zgodził się z tym, że wypłacane przez szpital kwoty służą osiąganiu przez niego przychodów ani zachowaniu bądź zabezpieczeniu ich źródła. Chodzi tylko o wywiązanie się ze zobowiązania zgodnie z wyrokiem sądu – podkreślił. Nie przystał także na objęcie dochodu szpitala w tej części zwolnieniem z CIT. Stwierdził, że nie są to wydatki na ochronę zdrowia.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.381.2017.1.JG i 0115-KDIT2-3.4010.342.2017.1.JG