Przedstawiajmy nowości w dwóch ustawach – o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W przypadku VAT niewątpliwie największym wyzwaniem będzie mechanizm podzielonej płatności, który zacznie działać od 1 lipca br. Wprawdzie korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale może on wpłynąć niekorzystnie na płynność finansową części przedsiębiorców. Nie będą oni bowiem mogli swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na odrębnym rachunku VAT, co może utrudnić im uregulowanie bieżących zobowiązań z innych tytułów, w szczególności wobec kontrahentów.
Przypominamy również o regulacjach w ustawie o VAT, które już weszły w życie. Od początku roku wszyscy podatnicy (z wyjątkiem zwolnionych z VAT) muszą prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. W styczniu pojawiła się też nowa możliwość weryfikacji rzetelności kontrahentów, gdyż na stronie Ministerstwa Finansów można już korzystać z dwóch nowych wykazów (podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT).
Z kolei w przypadku akcyzy zwrócić należy uwagę na dwie duże nowelizacje. Pierwsza z nich w zasadniczej części weszła w życie 15 grudnia ub.r. i miała na celu uszczelnienie zasad obrotu surowcem tytoniowym. Wprowadziła ona również nową formę zabezpieczenia akcyzowego w postaci hipoteki na nieruchomości, ale te przepisy zaczną obowiązywać 1 czerwca br. W wyniku drugiej nowelizacji od 1 lutego br. akcyzą opodatkowano płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. Powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego powodować będzie zarówno produkcja tych wyrobów akcyzowych, jak i ich import z krajów trzecich, czy też nabycie wewnątrzwspólnotowe.