Od 1 marca 2017 r. pełniłem służbę w izbie administracji skarbowej, realizując zadania w urzędzie celno-skarbowym. 10 marca 2017 r. powierzono mi koordynowanie pracy w dziale kontroli celno-skarbowej do czasu obsadzenia stanowiska kierownika. Dyrektor izby 31 maja 2017 r. złożył mi propozycję określającą warunki pełnienia służby w służbie celno-skarbowej. W decyzji nie podano żadnego ich uzasadnienia (zwłaszcza powodów obniżenia uposażenia). Mimo że posiadam wysokie kompetencje, duże doświadczenie oraz kwalifikacje, wskazano mi najniższy z możliwych na danym stanowisku mnożnik wynagrodzenia oraz najniższy z możliwych dodatek służbowy. Czy to było prawidłowe?Nie. Każda zmiana warunków pełnienia służby, aby była dopuszczalna, musi być podyktowana obiektywnymi przyczynami. Organ w decyzji musi podać konkretne przyczyny, z powodu których ustalił dodatek funkcyjny dla funkcjonariusza na najniższym poziomie. Tak orzekł WSA w Olsztynie w prawomocnym już wyroku z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II SA/Ol 741/17). Olsztyński sąd administracyjny wyjaśnił, że podstawą wydania decyzji jest art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z tym przepisem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości składali odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie do 31 maja 2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględniała posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także aktualne miejsce zamieszkania. Zdaniem sądu przedstawione funkcjonariuszowi nowe warunki pełnienia służby co do zasady nie powinny być gorsze niż te, na jakich pełnili służbę dotychczas, chyba że zaistniały szczególne okoliczności, które muszą być powołane w decyzji.
Zdaniem olsztyńskiego sądu administracyjnego nie może przy tym budzić wątpliwości, że wymienione w tym przepisie kryteria, takie jak posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także obecne miejsce zamieszkania odnoszą się nie tylko do etapu wyboru osób, którym organ przedstawia propozycję zatrudnienia albo pełnienia służby, lecz także do ustalenia nowych warunków zatrudnienia albo pełnienia służby.
W niniejszej sprawie elementami nierozerwanie związanymi z przebiegiem dotychczasowej służby funkcjonariusza celnego są zaś warunki, na jakich dany celnik pełnił służbę do tej pory. Na warunki te składają się nie tylko posiadany przez niego stopień służbowy i zajmowane stanowisko, lecz także uposażenie zasadnicze i dodatki do tego uposażenia. Te elementy powinny być więc także wzięte pod uwagę przez organ przy składaniu funkcjonariuszowi propozycji określającej nowe warunki pełnienia służby. Olsztyński sąd administracyjny podkreślił, że stosunek służbowy funkcjonariuszy jest objęty dalej idącymi gwarancjami trwałości niż klasyczne reguły stabilizacji stosunku pracy.
Podstawa prawna
Art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.).