Kto sprzeda nieruchomość po upływie pięciu lat od nabycia, nie ma przychodu, ale musi się podzielić z fiskusem oprocentowaniem, które dostanie za opóźnienie w zapłacie ceny – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o mężczyznę, któremu miasto wypłaciło ponad milion złotych tytułem wykupu udziału w prawie własności nieruchomości. Kwota ta obejmowała zarówno cenę, jak i odsetki za zwłokę. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) pozwala właścicielowi żądać odsetek, jeśli roszczenie o wykup nie zostanie zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku.
Mężczyzna chciał mieć pewność, że nie zapłaci podatku. Złożył wniosek o interpretację indywidualną. Wyjaśnił, że właścicielem udziału stał się już w 2000 r. i odsprzedał go miastu po upływie pięciu lat od nabycia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że w takiej sytuacji nie będzie PIT od ceny za nieruchomość, ale zażądał PIT od odsetek. Uznał, że stanowią one przychód z innego źródła, opodatkowany na innych zasadach niż przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Mężczyzna nie krył zaskoczenia. Tłumaczył, że zarówno cena wykupu udziału, jak i odsetki za zwłokę wynikają z tego samego źródła, tj. sprzedaży nieruchomości. Nie można więc żądać podatku od odsetek, skoro nie ma go od należności głównej.
Początkowo, w WSA w Warszawie, podatnik wygrał. Sąd stwierdził, że przychody z innych źródeł nie mają nieograniczonego zakresu, który obejmowałby wszystkie korzyści majątkowe, jakie mogą uzyskać podatnicy. – Nie mieszczą się tu przychody, które można zaliczyć do pozostałych, określonych w ustawie o PIT źródeł przychodów – stwierdził WSA.
Inaczej orzekł NSA. Stwierdził, że odsetki nie są przychodem ze zbycia nieruchomości wykupionej przez miasto, ale wynagrodzeniem za opóźnienie w wykupie. Należy więc je zaliczyć do przychodów z innego źródła.
Sędzia Bogusław Woźniak przywołał tu uchwałę NSA z 6 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FPS 2/16), która dotyczyła odsetek za nieterminowy wykup akcji. Wynikało z niej, że takie odsetki powinny być zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 80/16, II FSK 82/16.