Audyty podatkowe, sprawy z zakresu postępowań karnych skarbowych i ubezpieczeń społecznych – nowe władze samorządu mają opracować projekt rozszerzający uprawnienia swoich członków.
Takie wytyczne dla nowych władz samorządu doradców podatkowych uchwalił w miniony weekend V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Do momentu zamknięcia tego numeru DGP nie udało się natomiast jeszcze wybrać nowego przewodniczącego Krajowej Rady (KRDP). Kandydaci byli dwaj: prof. Adam Mariański – doradca podatkowy i adwokat z regionu łódzkiego, oraz Zbigniew Maciej Szymik – doradca podatkowy z regionu śląskiego. Z tego samego regionu – śląskiego – wywodzi się ustępująca przewodnicząca KRDP, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
Dwie istotne uchwały
Podczas zjazdu doradcy podatkowi nie kryli zaniepokojenia planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ograniczenia ich tajemnicy zawodowej i wprowadzenia obowiązku ujawniania schematów optymalizacyjnych.
Dlatego przyjęli m.in. dwie uchwały: jedną dotyczącą tajemnicy zawodowej, drugą – programową. W pierwszej podkreślili, że obowiązek zachowania tajemnicy jest fundamentalną zasadą wykonywania zawodu doradcy i istotą instytucji zawodu zaufania publicznego. „Jakiekolwiek próby osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych czy rozszerzanie wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania oznaczałoby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami państwa” – czytamy w uchwale.
Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów rozważa trzy warianty raportowania schematów podatkowych. Jeden z nich zakłada nałożenie tego obowiązek m.in. na doradców podatkowych. W praktyce wiązałoby się to z ograniczeniem tajemnicy zawodowej. Uchwała zjazdu oznacza więc, że doradcy będą sprzeciwiać się planowanym zmianom w zakresie ich tajemnicy zawodowej.
Więcej uprawnień
Podczas inauguracji zjazdu Filip Świtała, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów, zapowiedział zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, mające na celu wzmocnienie zawodu. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
W tym samym kierunku – rozszerzania uprawnień doradców podatkowych – zmierza też druga uchwała zjazdu. Określa ona zadania dla KRDP na nową kadencję (w latach 2018–2021). Głównym z nich jest przygotowanie własnego projektu zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Doradcy chcieliby rozszerzenia swoich uprawnień m.in. o audyty podatkowe, sprawy z zakresu postępowań karnych skarbowych, ubezpieczeń społecznych, postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
Obecnie doradcy mogą występować przed organami podatkowymi oraz sądami tylko w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Formalnie nie mogą się zajmować sprawami karnoskarbowymi, mimo że często są one konsekwencją rozliczeń podatkowych.
Własna aplikacja
Zjazd zobowiązał też KRDP do prac nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji w zawodzie doradcy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, po zdaniu egzaminów (pisemnego i ustnego) kandydat musi odbyć 6-miesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. Aplikacja miałaby jeszcze bardziej niż dotychczas upodobnić zawód doradcy do zawodów radcy prawnego i adwokata. A kandydat do zawodu miałby szansę zdobyć większą wiedzę i doświadczenie przed wstąpieniem w szeregi doradców.
W todze i nowej strukturze
Krajowy Zjazd chciałby też, aby doradcy podatkowi nosili togi w sądach administracyjnych. Obecnie nie ma w przepisach żadnych wytycznych w tym zakresie. W praktyce więc doradcy nie wyróżniają się strojem, reprezentując swoich klientów w sądach.
Z uchwały zjazdu wynika także, że podczas najbliższej, czteroletniej kadencji KRDP ma podjąć działania w kierunku zmiany struktury samorządu. Chodzi o utworzenie okręgowych izb doradców podatkowych, które miałyby osobowość prawną.
Obecnie zarządy regionalne KIDP działają jako pełnomocnicy Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Tylko rada ma więc osobowość prawną.
O nadaniu osobowości prawnej regionów doradcy dyskutują już od dekady.
Rada nowej kadencji ma również kontynuować dotychczasowe zadania, a więc chronić, promować i rozwijać zawód doradcy oraz opiniować zmiany w podatkach.