Uszczelnianie podatków w 2017 roku stało się specjalnością rządu. Troska o regularne wpływy podatkowe niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Część z reform ułatwi funkcjonowanie firm i zapewni transparentność działań w obrocie gospodarczym, a część przysporzy przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków.
ikona lupy />
Zmiany w VAT 2018 / DGP

Oto 10 najważniejszych zmian w prawie podatkowym w 2018 roku.

Zyskają najmniej zarabiający. Kwota wolna od podatku wzrośnie

Na nowelizacji ustawy o PIT z pewnością zyskają najmniej zarabiający. Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. Wyższa kwota wolna od podatku zmienia także sytuację zarabiających więcej niż 8 tys. złotych, jednak mniej niż 13 tys. Ministerstwo Finansów utrzymało bowiem degresywną, czyli malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku dla tego przedziału. Tacy podatnicy będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w przedziale 13 000 zł - 85 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł). Kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo pomniejszana aż do 0 zł, gdy podatnik osiągnie dochód w wysokości 127 000 złotych.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców w górę

Prowadzący działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki także zyskają na noweli ustaw o PIT, CIT i ryczałcie. Od 1 stycznia 2018 limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł. Jest też druga strona medalu. Preferencja ta będzie dotyczyła wyłącznie wyżej wspomnianych grup podatników, przez co stracą ci, którzy dotąd mogli z niej skorzystać. A mogli z niej skorzystać wszyscy, pod warunkiem, że ich przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego.

Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach

Wspomniana ustawa zmienia także zasady opodatkowania najmu. Dziś dochody z tego tytułu uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według skali podatkowej tj. stawką 18 i 32 proc. Możliwe jest też skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 proc. To jednak zmieni się od 1 stycznia 2018 roku. Jeśli roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł, zastosowania 8,5 proc. stawki ryczałtu będzie niemożliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100 tys. zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 proc.

Jednolity plik kontrolny dla wszystkich

2018 rok to czas zmian w podatku od towarów i usług. 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego zostanie objęta kolejna grupa przedsiębiorców – mikrofirmy. Jeszcze w 2016 roku do zmian musiały przygotować się największe przedsiębiorstwa, w 2017 małe i średnie podmioty, zaś w 2018 roku wszystkie firmy będą przekazywać urzędnikom informacje w ramach JPK. Mowa o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), którą podatnicy będą musieli przekazywać skarbówce każdego miesiąca. Zaś od 1 lipca wszystkie firmy na żądanie fiskusa będą musiały udostępniać urzędnikom także inne dane m.in. wyciągi bankowe, faktury czy magazyn.

Split payment w toku

Nie 1 stycznia, nie 1 kwietnia, a prawdopodobnie lipiec. To, jak wynika z najnowszych informacji, możliwa data wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza mechanizm podzielonej płatności dla vatowców. Na czym to polega? Płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana będzie w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy. Pozostała zapłata z kolei odpowiadająca kwocie podatku VAT trafiałaby na specjalne kontro dostawcy – rachunek VAT. Taki rachunek VAT miałby być nieodpłatnie prowadzony przez banki. To właśnie głos banków sprawił, że czasu na przystosowanie się do nowych przepisów będzie więcej. Obaw o split payment nie kryją też sami podatnicy. Jak wskazuje ustawodawca, podzielona płatność, o której decydowałby nabywca może ograniczyć płynność finansową firm. Przedsiębiorca miałby bowiem do dyspozycji jedynie kwotę netto.

<a href="http://sklep.infor.pl/splitpayment/?utm_source=mojafirma.infor.pl&utm_medium=baner-artykul&utm_campaign=split-payment-ib-101156">Split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje podzielona płatność! >>>></a>

Projekt z dnia 12 maja 2017 roku Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

CIT: Dane największych firm będą jawne

Sejm przegłosował ostatnio zmiany także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany te przewidują publikację danych podatkowych największych podatników CIT. Mowa najbogatszych firmach, których roczny przychód przekracza równowartość 50 mln euro. Szacuje się, że jest ich ponad 4 tysiące. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, chodzi o dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, w której nieliczna (proporcjonalnie) grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Poza pozytywnymi skutkami takiej kontroli społecznej, jest też druga strona medalu. Już dziś podnoszone są obawy o publiczne „napiętnowanie” firm. Ustawa bezwarunkowo obejmie też podatkowe grupy kapitałowe. Jeśli ustawa doczeka się podpisu prezydenta, resort finansów będzie mógł opublikować dane podatkowe tych firm wynikające z ich zeznań podatkowych. Chodzi o dane tj. wysokość osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, wysokość poniesionych kosztów uzyskania przychodów, wysokość osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, wysokość podstawy opodatkowania czy kwotę należnego podatku.

Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Najbogatsi dołożą do budżetu. Rząd chce znieść limit składek do ZUS

5 mld złotych. Tyle na nowych przepisach zyskać ma budżet państwa. To efekt decyzji podjętej na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zgodnie z którą, grupa najlepiej zarabiających podatników będzie musiała odprowadzać składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne. Mowa o 350 tys. osób, czyli 2 proc. podatników, którzy z racji wysokich dochodów dotąd nie mieli takiego obowiązku. Górny limit składek do ZUS wynosi dziś 127 tys. złotych, co oznacza tzw. trzydziestokrotność. Gdy podatnik zarobił więcej niż wskazana kwota, dotąd nie musiał odprowadzać składek. W myśl nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Jest pomysł na sukcesję firm. Dziedziczenie spółki na nowych zasadach

Rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami, których wprowadzenie ma ułatwić dalsze funkcjonowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy. Ta nie będzie odtąd oznaczała dla spadkobierców i współpracowników szeregu formalności, które należy wypełnić pod groźbą kar skarbowych. Obecny stan rzeczy ma zmienić wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego i nowego bytu podatkowego – przedsiębiorstwa w spadku. To reakcja na przeszkody w przejęciu spółki po śmierci przedsiębiorcy. Chodzi o brak możliwości korzystania z jego rachunku bankowego czy niemożność przechodzenia na spadkobierców posiadanych przez przedsiębiorcę licencji i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności. Wygasają także umowy, w tym z pracownikami. To ma się zmiecić. Zarządca będzie miał bowiem dostęp do rachunków bankowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a „przedsiębiorstwo w spadku” zachowa NIP zmarłego przedsiębiorcy. Wskazana ustawa to jeden z elementów pakietu 100 zmian dla firm, których wprowadzenie zapowiadał wicepremier Mateusz Morawiecki.

Ustawa z dnia 14 lipca 2017 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Blokowanie firmowych kont czyli STIR

STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej to nowy mechanizm walki z wyłudzaniem VAT. Służy on analizie ryzyka wykorzystywania banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw skarbowych. Powstanie STIR to nie wszystko. Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej będą jeszcze większe. Najistotniejszym uprawnieniem KAS będzie możliwość korzystania z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o obrocie instrumentami finansowymi. Nie mniej istotnym uprawnieniem skarbówki jest możliwość zlecenia bankom blokady podejrzanych rachunków firmowych. Na mocy postanowienia wydanego przez Szefa KAS rachunek takiego podmiotu będzie zablokowany maksymalnie na 72 godziny, jeśli uprzednia analiza wskaże na duże ryzyko wykorzystania działalności instytucji finansowych do wyłudzeń skarbowych. W szczególnych przypadkach, dostęp do rachunku zostanie zablokowany do 3 miesięcy.

Projekt ustawy - o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Akcyza na e-papierosy

W toku są także zmiany w akcyzie. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu część posłów opowiedziała się za opodatkowaniem e-papierosów i tzw. liquidów – te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe. 100 mln złotych rocznie to dodatkowe wpływy budżetowe z akcyzy, które ma zapewnić wdrożenie procedowanej noweli o podatku akcyzowym. Producenci papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zostaną objęci obowiązkiem banderolowania towaru. Można jedynie domyślać się, że koszty związane z ustawą zostaną scedowane z producentów na palaczy. Można bowiem oczekiwać wzrostu cen e-papierosów.

Projekt ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym