Decyzją wojewódzkiego inspektora transportu drogowego (WITD) zostałem ukarany karą 10 tys. zł za uniemożliwienie kontroli w firmie. Uważam, że niesłusznie – odmówiłem jej z powodu już prowadzonej kontroli skarbowej, bo przecież zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej nie może być równocześnie dwóch kontroli. Czy jest podstawa do podważenia decyzji WITD?
Niestety nie. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej jest zapewne prawidłowa. Przede wszystkim materialno-prawną podstawą do zastosowania wspomnianej kary jest najprawdopodobniej art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym. W powiązanym z nim załączniku nr 3 do ustawy w punkcie 1.5 postanowiono, że kara za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części wynosi 10 tys. zł. Zatem co do zasady WITD miał podstawy do zastosowania wspomnianej kary pieniężnej.
Przedsiębiorca uważa jednak, że w jego przypadku zostało to dokonane wadliwie z uwagi na przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.). Merytoryczne ustosunkowanie się do podanej problematyki wymaga odniesienia się nie tylko do u.s.d.g., lecz także do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: u.k.a.s.). Z rozdziału 5 przywołanej przez czytelnika u.s.d.g. faktycznie wynika, że nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy – z zastrzeżeniem wskazanych tam wyjątków (art. 82). Wśród nich nie ma nic o kontrolach skarbowych, co mogłoby sugerować, że wobec nich też działa zasada, iż nie może być więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Jest jednak inaczej.
Od 1 marca 2017 r. w tej samej ustawie (u.s.d.g.) obowiązuje nowe brzmienie art. 77 ust. 1a pkt 2, w którym m.in. wskazano, że przepisów wymienionego wyżej rozdziału 5 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej prowadzonej w trybie odpowiednio określonym w dziale V rozdziale 1 u.k.a.s. Ponadto w jej art. 93 ustawodawca postanowił, że do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów rozdziału 5 u.s.d.g. Z tego wynika, że powyższe regulacje prawne – zarówno z u.s.d.g., jak i z u.k.a.s. – wzajemnie się uzupełniają. Ich korelacja prowadzi więc do wniosku, że argumentacja czytelnika jest niezasadna. Ustawodawca wyłączył bowiem możliwość skorzystania m.in. z art. 82 u.s.d.g. dotyczącego niedopuszczalności stosowania więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Warto dodać, że wykluczył również stosowanie innych regulacji tej ustawy dotyczących trybu kontrolowania przedsiębiorców, np. czasu kontroli w roku lub wniesienia sprzeciwu do kontroli.
Od 1 marca br. wejście do przedsiębiorstwa pracowników skarbówki nie wykluczy już kontroli innego organu.
Podstawa prawna

Art. 92a ust. 6 w zw. z załącznikiem nr 3 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Art. 77 ust. 1a pkt 2, art. 82 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

Art. 93 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.).