Minęło ponad 9 miesięcy od powołania Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma zwiększyła uprawnienia urzędników i zaostrzyła kontrole podatników. Jak działalność KAS wpłynęła na kondycję budżetu i funkcjonowanie firm?

Kontrole znienacka i rozszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy KAS przełożyły się na większe wpływy do budżetu. Jak podaje MF, tylko w I połowie 2017 roku wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji wydanych przez skarbowe wyniosła 8.576,9 mln zł. MF dodaje, że wszystkich obszarach zanotowano poprawę w stosunku do stanu sprzed 2016 roku. Mowa nie tylko o wpływach podatkowych, ale także m.in. o ograniczeniu patologii w obrocie towarami wysokiego ryzyka nadużyć podatkowych (np. paliwami i elektroniką). Nie bez znaczenia było także zwiększenie zasobów kadrowych do obsługi bezpośredniej podatników.

O doprecyzowanie danych o nieprawidłowościach ujawnionych przez KAS wnioskował w interpelacji Janusz Cichoń. Poseł odniósł się do informacji, z których wynika, że w pierwszym półroczu br. Liczba kontroli zmalała o połowę, a wpływy budżetowe wzrosły.

W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że od 2015 roku systematycznie ograniczano liczbę kontroli skarbowych, szczególnie wobec najmniejszych firm. W pierwszej połowie 2017 roku odnotowano 30 proc. spadek ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Ich liczba spadła bowiem z 30 tys. do 14 tys. Co stoi zatem za wzrostem dochodów budżetowych z tytułu działalności KAS? Choć urzędnicy rzadziej sprawdzają przedsiębiorców, zmieniła się taktyka przeprowadzanych kontroli. Ich skuteczność gwarantować ma analiza ryzyka wystąpienia szkodliwych dla sytemu podatkowego praktyk. Mowa o podejrzeniu, że dany podmiot może dopuścić się nadużyć skarbowych i wyłudzić podatek. Urzędnicy są szczególnie czujni w przypadku, gdy firma czasowo zawiesi działalność, nie składa stosownych deklaracji czy wystawia „puste” faktury.

Kwota faktycznie wpłaconych w I półroczu 2017r. należności, wynikających z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w
tym samym okresie przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej oraz przez organy kontynuujące ich działalność wyniosła 604,9 mln zł., w tym:

  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych 2,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej 424,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działalność) 81,9 mln zł

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 16043 w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej